Engel­brekt Lund­mark, kom­positör och lärare

Engel­brekt Lund­mark föd­des 16 feb­ru­ari 1871 i Öre­bro, föräl­drarna var tryck­er­i­fak­torn (Ner­ikes Alle­handa) Ernst Lund­mark och Sofia Björk. Engel­brekt var deras tredje barn. Uppväx­ten i Öre­bro var god i en borg­erlig miljö, famil­jen fly­t­tade runt en del i Öre­bro men också med en vis­telse i Stock­holm1 188485. Fly­t­ten till Stock­holm skedde i sam­band med föräl­drar­nas skilsmässa. Av små notiser i brev kan man se att det förekom en del tråkigheter i fam­li­jen. Fadern arbe­tade hårt och var antagli­gen inte hemma särskilt mycket. När skilsmäs­san var ett fak­tum delades famil­jen på så sätt att de två döt­trarna bodde med fadern och sön­erna med mod­ern. Man kan ana att mod­ern hade ett när­mare band till sina söner, vilket visar sig senare.

Troli­gen är det en del osämja inom famil­jen efter att föräl­drarna fly­t­tat isär. Engel­brekt emi­gr­erar2 näm­li­gen till Nor­damerika den 31 maj 1888, endast 17 år gam­mal, tydli­gen ångrar han sig och återkom­mer3 6 decem­ber samma år. Kanske var fly­t­ten ett tecken på ung­dom­lig revolt mot föräldrarna.

Åren efter skilsmäs­san insjuk­nar fadern, han lider av dia­betes och avlider 1891 när Engel­brekt bara är 20 år. Sys­tern Enny som bott hos fadern och arbe­tar på Ner­ikes Alle­handa fly­t­tar hem till mod­ern och bröderna på Kyrkogårds­gatan 16.

Någon gång under dessa år i bör­jan av 1890-​talet utbil­dar sig Engel­brekt till lärare i Linköping, och tar exa­men 18977 (kan det varit redan 1896 ? ). I Linköping träf­far han sin bli­vande fru Anna Sofia Samuels­son. På våren 1896 hän­der det mycket för Engel­brekt, den 21 april 1896 fly­t­tar Anna Sofia4 in hos Engel­brekt på Kyrkogårds­gatan 16, hon är då gravid, den 26 april söker paret lysning5 och de gifter sig den 31 maj 1896 i Öre­bro. Dagen efter föds deras son Leif.

Engelbrekt LundmarkEngel­brekt blir folk­skol­lärare och får sin första tjänst i en liten byskola i Regna socken i Östergöt­land, famil­jen fly­t­tar dit till höst­ter­mi­nens start 1898. Den 12 decem­ber 1899 utökas famil­jen med sonen Lien. De blir i Regna till som­maren 1900 och fly­t­tar då till Falun där Engel­brekt bor resten av sitt liv.

Tyvärr drab­bas den lilla famil­jen av en tragedi omgående efter ankom­sten till Falun. Anna Sofia som är sjuk i tuberko­los avlider6 den 21 augusti 1900, endast 25 år gam­mal. Nu står Engel­brekt i en ny stad och nytt arbete, med två små barn, den ena bara 8 månader. Det är inte slut med det, lille Lien avlider även han av tuberkolosen i bör­jan av okto­ber 1900, troli­gen smit­tad av sin mor.

Engel­brekts mor, Sofia kom­mer till und­sät­tning och reser till Falun från Stock­holm för att hjälpa till. Sofia tar med sig barn­bar­net Leif till Stock­holm där Sofia bor med Engel­brekts bror Ernst som utbil­dar sig till järn­vägsin­gen­jör på Tekniska Högskolan. Leif bor hos Sofia fram till skol­starten 1903 då Sofia fly­t­tar till Falun för att hjälpa till i familjen.

Engel­brekt fick lärartjän­sten i Falun efter en lysande provlek­tion i kris­ten­dom­skun­skap, ett ämne som han behärskade väl då han under denna tid även var fräl­sningssol­dat och predikade en del. Som lärare blev han känd som mycket sträng men rättvis. Här skriver Engel­brekt sån­gen ”Låt mig bli din ängel” som även är känd med titeln ”Käre gode Gud som haver bar­nen kär”.

solero-valsen-lundmarkEngel­brekt var även lokal revykung i Falun och skrev en rad lokalrevyer under 20-​talet. Sångskri­van­det gjorde succé och många av Engel­brekt Lund­marks sånger var mycket kända under denna tid och i vissa fall under senare tid. Några tit­lar är ”Barn­domens tid”, ”Lille­bror”, ”Det blev blott en dröm”. Det blev även några böcker och pjäser. Musikut­givn­ing på den här tiden innebar att man tryckte nothäften och Engel­brekts musik gavs i första hand ut på E. Ander­ssons musik­för­lag i Malmö. Det finns ett fler­tal inspel­ningar av hans musik på i första hand stenkakor med bland annat Ernst Rolf och Carl Jularbo. I Svensk Mediedata­bas finns en förteck­n­ing på de inspel­ningar som gjorts av Enge­brekt Lund­marks kom­po­si­tioner. Musikaliteten var ett arv, Engel­brekts far, Ernst, var mycket musikalisk och kunde spela vilket instru­ment som helst, för hans del var spelandet bara ett fritid­snöje. Även Engel­brekts far­far som var målar­mästare lär ha varit musikalisk, ådran gick i arv i flera generationer.

Mest känd blev ändå Engel­brekt som pop­ulär­musikkom­positör, bland annat i sam­mar­bete med Ernst Rolf, som kom från Falun. I en del fall skrev Engel­brekt musiken och andra gjorde tex­terna, en av textför­fat­tarna var Frans Mikael Franzén.

Engel­brekt var även omty­ckt som lärare, även om han var sträng och hård, bestraffningar med örfi­lar eller rapp med käp­pen förekom. Det gick tydli­gen så långt att han fick en tilldel­ning av skol­styrelsen för att ha utgivit omild behan­dling av skolelverna. Engel­brekt Lund­mark hade själv fått mycket prygel i sin uppväxt berät­tade han med en viss stol­thet. Så var bar­nupp­fos­tran förr i tiden och det sågs som naturligt att barn fick stryk för saker som de gjort. Med sin musikalitet och sina trol­lkon­ster kunde han när andan föll på även roa sina elever på lektionerna

Engelbrekt Lundmark, Leif Lundmark, Sofia BjörkÄven om yrket var lärarens så var nog musiken det cen­trala i hans liv, under stum­film­se­po­ken var Engel­brekt biograf­pi­anist och kunde spela alla föreställ­ningar en kväll. Med stor vari­a­tion på utbudet krävdes det stor musikalitet för att göra filmerna rättvisa.

Engel­brekt gifte om sig 1909 med Petra Niel­sine Lundt som kom från Dan­mark, de fick två döt­trar, Svea f 1910, d 1924 och Elvy f 1916, d 1991. Engel­brekt avled hastigt den 14 juli 1932 vid en resa i Dan­mark, se död­sruna här.

Engel­brekts två barn Leif och Elvy fort­satte det musikaliska arvet. Leif som jaz­zpi­anist och kom­positör samt Elvy som musikdi­rek­tör i Hels­ing­borg. Elvy besökte ofta sin kusin Signe (min far­mor) som bodde utan­för Ängelholm.


Käl­lor:

  1. Klara BI:26 sid 174
  2. Öre­bro Niko­lai B:6 (18861894) Bild 167
  3. Öre­bro Niko­lai B:6 (18861894) Bild 169
  4. Öre­bro Niko­lai AI:32b (18961900) Bild 165 /​sid 156
  5. Öre­bro Niko­lai EI:6 (18951903) Bild 400 /​sid 34
  6. Död och begrafvn­ings­bok Kop­par­bergs stadsförsamling.
  7. Skriften ”Text och Musik E.Lundmark” av Birger Eriksson.

Särskilt tack till Birger Eriks­son, Falun och Staffan Lund­mark, Umeå för deras skrift om Engel­brekt och Leif Lund­mark. N.B. Staffan Lund­mark är inte släkt med Engel­brekt eller Leif.

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018

Antal besök

Idag 18

Just nu 74 besökare