Ernst Lund­marks brev till Enny

Ett brev från Ernst Lund­mark till dot­tern Enny. Ernst är på kon­va­lescens i Nor­rtälje för sin sjuk­dom. Brevet är dat­erat den 19 juni 1890.

Min kära Enny!

Nu är det hela åtta dagar sedan jag lem­nade Öre­bro ock jag kän­ner mig inte ett dugg annor­lunda men än då. Samma andtäppa och samma oför­måga att gå. Den enda prom­me­naden jag gör på dagen är till och från bad­huset när jag tar mitt Man­heim bad kl. 111/​212 f.m. öfriga tiden är blott att hålla sig inne. Jag vågar ej gå ensam till bad­huset, utan Elin måste följa med mig. Äfven har det varit fult väder de få dagar jag varit i Nor­rtälje. Jag kom näm­li­gen inte hit förr än i måndags e.m. Elin inträf­fade här redan i lördags e.m. Hon trodde näm­li­gen att jag redan var hitrest ( enl. under­rät­telse från N.As Red. gen. Dir G:s, hvilket är något mis­stag från Red., ty i lördags var jag af G:s inbju­den till hans land­ställe på mid­dag, der­ifrån jag inte återkom förr än kl. öfver 10 på afto­nen. Emeller­tid är ju ingen skada skedd, endast att jag fått ligga onödigtvis i Stock­holm, ock det kostar alltid pen­gar. Upp­sökte i Stock­holm endast Price, som var till­sam­mans med mig på alla för honom lediga stun­der. Hans familj är i Asker­sund. Sjelf har han det mycket bra och är frisk och kry. Han bad mig hälsa Eder hjertli­gast. Jag orkade inte gå någon­städes i Stock­olm, ock har således inte haft min­sta glädje af den sejouren. I Nor­rtälje har jag träf­fat Fritiof Ham­marström, han bad mig helsa Klara att hon skulle komma hem till honom på Lid­ingön på efter­som­maren. Hon kan ju svara om hon kom­mer eller ej, när jag nästa gång får bref från henne.

Apropå bref, så är det så godt att sända mig 400 Kri­gare i nästa vecka. Jag har inte kvar mer än 40 Kr af min reskassa. Min kära lilla Enny! Du behöver inte vara så ytterst sparsam, så att du förnekar dig något. Tag ut pen­gar på kon­tot på min räkn­ing ock roa dig i bland, när du tycker det blir tråkigt. (Jag förstår nog, min kära flicka, hvad det vill säga att ha tråkigt.) Jag har fullt förtroende för att du inte slösar upp mera än din gamle far har råd till. Äfven skall du vara snäll skicka pen­gar till Sigrid. Fråga hur mycket hon behöver. Anser hon sig till o med behöfva 50 kr. så sänd dem.

Just nu kl. 7 på kvällen kom ditt kärkomna bref. Tack min snälla flicka! då jag icke haft något roligt att med­dela kan jag icke varit lif­vad för bref­skrivn­ing. Bra ändå, att jag har Elin, så att det är något som påmin­ner om hem­met. Sigrids lif­sty­cke lig­ger antagli­gen i din lin­nelåda eller också i någon af lådorna i köks­byrån. Hon ber om sin hälsning.

Sjö­grens må bra. Han häl­sar på mig dagli­gen, men jag har inte ännu orkat gå upp till dem. Tack för häl­snin­gen från Vilma och Martin.

Hälsa Klara att hon skrifver kopier­adt bref till G.L. Daube komp. att vårt pris är 25 öre raden brutt i N.A., på hvilket pris fir­man endast äger till­go­dor­äkna sig sin van­liga pro­vi­sion. (Ja efter denna på deras krav tom från föregående år.)

Hälsa Janne Ander­s­son att några gläd­jande rader från honom skulle verka uppiggande.

När du skrifver till Sigrid, så hälsa henne så innerligt från mig. Jag skall så snart mitt humör blir bät­tre skrifva till henne. Naturligtvis en häl­sning till Red. ock alla andra på N.A., först ock främst Klara.

En varm häl­sning från din Fader.

Lemna Fribil­jet­ter till Redaktionen.

Vid denna tiden bodde Ernst båda döt­trar hos honom i Teater­hhuset i Öre­bro som då även huser­ade Ner­ikes Alle­handa. Att döma av brevet så är tydli­gen Enny ensam nu på som­maren, den 18-​årige sys­tern Sigrid verkar vara någon annanstans. Enny som är 23 år arbe­tar på tid­nin­gen till­sam­mans med fadern.

Ernst var nu gan­ska sjuk i dia­betes och avled 11 månader efter att detta brev skrivits.

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018

Antal besök

Idag 18

Just nu 46 besökare