Hild­ing Lund­mark, den mys­tiske morbrodern

Paul Hild­ing Lund­mark är den mys­tiske mor­brodern som det talats om i släk­ten men jag kunde inte finna några spår efter honom i kyrk­böck­erna. Min faster Henny berät­tade att hon hört talas om denne mor­bror Hild­ing av sin mor men vis­ste inte så mycket. Det finns en bild där denne Hild­ing sit­ter till­sam­mans med Sofia Björk som då alltså skulle vara mor till Hildning.

Hilding Lundmark och Sofia BjörkEn sökn­ing på Google hit­tade en Hild­ing Lund­mark som skulle vara född i Öre­bro 1865 och som emi­gr­erat till USA och levt sitt liv där. Google hän­visade till en sida på Ances​try​.com och där fanns även datum för Hild­ings födelse. Med de uppgifterna kunde jag söka i kyrk­böck­erna i Öre­bro och snart fann jag en Paul Hild­ing Lund­mark1, född i Öre­bro 1865-​09-​18 oäkta son med moder okänd. En annan Lund­mark född 1867 hade även hon samma okända moder. Det som är ett starkt bevis för att Hild­ing hade Sofia Björk som moder är att i födelse­bo­ken anges en Johan Syn­ner­holm från Västerås som dopvit­tne. Samme man var fos­ter­far till Sofia Björk i hennes tonår, detta talar för att Hild­ing var Sofias son och att han då är den okände mor­bror Hilding.

Men Hild­ing finns aldrig med i hus­förhörslängderna i famil­jen Lund­mark, troli­gen blev han bort­plac­erad hos fos­ter­föräl­drar för när jag finner honom igen finns han med efter­nam­net Ped­er­sen2 och detta är när han ska fly­tta från Öre­bro till Göte­borg 1883-​11-​29. Han står benämnd som son vilket ytterli­gare bekräf­tar att han är son till paret Lund­mark. Samma datum som han skrivs in på adressen Drot­tning­gatan Nr 53 så utfly­t­tas han. Detta var ibland ett ”bok­förings tekniskt sätt” att få per­soner på rätt plats innan flytt eller andra ändringar.

Min teori om att Ernst Lund­mark skulle vara far till Hild­ing håller inte, genom ett DNA-​test kan det med stor san­no­likhet utes­lu­tas att Ernst är far till Hild­ing. Läs om DNA-​testet här…

Efter­som Hild­ing föds i mit­ten av sep­tem­ber 1865 borde han ”blivit till” i mit­ten av decem­ber 1864, vid denna tid befann sig både Ernst Lund­mark och Sofia Björk i Stock­holm och Hild­ing bekräf­tar min teori om att de träf­fades i Stock­holm. Sofia fly­t­tar till Öre­bro redan i novem­ber 18643 men var­för fly­t­tar hon till just Öre­bro som hon inte har någon anknyt­ning till sen tidi­gare. Anled­nin­gen måste vara Ernst Lund­mark och att hon blir med barn. Datu­men stäm­mer inte exakt men när fly­t­ten skedde och när Hild­ing blev till lig­ger inom det aktuella tidss­pan­net. Ernst kan ju rest till Öre­bro för att hälsa på för han fly­t­tar inte till­baka till Öre­bro för­rän i april 1865. Paret gifte sig inte för­rän 1868 och de fly­t­tade inte ihop (offi­ciellt) för­rän 1871.

Hild­ing själv fly­t­tar så till Göte­borg och blir lär­ling på en mekanisk verk­stad och blir så småningom mask­in­ist. Han bor de första åren på flera adresser i Göte­borgs Kris­tine för­sam­ling4 och heter fort­farande Ped­er­sen. Efter några år träf­far Hild­ing en kvinna som heter Emelie Jon­s­son (Lars­son) som är gift 1888-​03-​11 med Carl Gustaf Jon­s­son, han har redan fly­t­tat till Amerika. 1892 fly­t­tar Emelie och Hild­ing in på samma adress5 i Mas­thugget. Hild­ing har under åren arbe­tat på Amerik­abå­tar och till­hör Göte­borgs Sjö­man­shus, han har även innan han träf­fat Emelie varit lös­dri­vare, han finns med i Kris­tine obefintligs­bok. Som sjö­man var han antagli­gen säl­lan hemma och sak­nade där­för en fast adress.

Emelie och Hild­ing fly­t­tar till Örgryte i novem­ber 18926 där de bor framöver. Efter­som Emelie fort­farande är gift kan de ännu inte bli ett äkta par. Hild­ing emi­gr­erar ensam till Amerika 1893-​06-​09 och får vänta där på att Emelie ska komma över. 1894-​02-​07 får Emelie igenom skilsmäs­san med sin man Carl Gustaf Jon­s­son och hon kan nu för­bereda sig för emi­gra­tio­nen till Amerika. 1895-​05-​03 kan så äntli­gen Emelie emi­gr­era och samma datum skrivs hennes två oäkta söner in i kyrk­bo­ken för att alla tre ska kunna fly­tta till­sam­mans. Pojkarna finns i obefint­lighets­bo­ken för Mas­thugget9 fram till 1895-​04-​30 och står där som barn med okända föräl­drar. Efter­som Emelie var gift när dessa pojkar föds kan hon inte ta på sig föräl­draskapet. Otro­het var ett brott på denna tid.

Det är mycket san­no­likt att dessa pojkar är Hild­ings söner, den äld­sta heter Paul Dou­glas Leonard7, född 1890 och den andra Emil Hild­ing Daniel8 född 1892. Deras namn talar för att Hild­ing är fadern. Jag vet inte vad som hän­der med Paul Dou­glas Leonard, han finns sen inte med i det reg­is­ter som finns på Ances​try​.com, han kanske avled efter ankom­sten, pojkarna var ju små och den långa resan kanske tog på krafterna. Paret får sedan 1897 en ny son som döps till samma namn.

Hild­ing bosatte sig i sven­sk­trak­terna runt Chicago i Illi­nois där han och Emelie fick sex barn till men endast tre av dom blev gamla nog till att bilda familj och få fler barn. Flera av bar­nen dör innan 20 års ålder.

Hilding Lundmark och sonen Theodore1911 åter­vände Hild­ing till Sverige och Öre­bro för att hälsa på släk­ten och återse sin mor. Fadern Ernst dog redan 1891 innan Hild­ing emigrerade.

Men kon­tak­ten med hem­lan­det fort­satte, Hild­ings sys­ter­son Håkan Malm­rot fly­t­tade till USA efter olympiaden 1920 för att simma pro­fes­sionellt och Håkan bodde då en tid hos mor­bror Hild­ing. En del av Hild­ings syskon­barn brevväxlade med sina amerikan­ska släk­tin­gar för att lära sig engel­ska språket.

Lund­mark i USA har blivit en stor släkt men tyvärr har jag inte kun­nat spåra upp fler ännu. Här är en bild med Hild­ing och sonen Theodore.

  1. Öre­bro Niko­lai C:8 (18621875) Bild 90
  2. Öre­bro Niko­lai AI:29a (18811885) Bild 198 /​sid 187, Öre­bro Niko­lai B:5 sid 278 och sid 277
  3. Hed­vig Eleonora BIIa:11 bild 35, Öre­bro Niko­lai B:3 bild 87
  4. Göte­borgs Kris­tine AIb sid 1238, AIII:1 sid 220
  5. Göte­borgs Oscar Fredrik AI:14 sid 1076
  6. Örgryte B:4 sid 411
  7. Göte­borgs Oscar Fredrik C:2 (18881892) Bild 160 /​sid 152, Örgryte AI:28 (18901897) Bild 26 /​sid 772
  8. Göte­borgs Oscar Fredrik C:2 (18881892) Bild 312 /​sid 302
  9. Göte­borgs Oscar Fredrik AIII:1 (18861891) Bild 250 /​sid 3745, Göte­borgs Oscar Fredrik AIII:1 (18861891) Bild 184 /​sid 3679

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018

Antal besök

Idag 18

Just nu 34 besökare