Karl Malm­rots brev till dot­tern Signe

Min far­mor hade två brev kvar efter sin far, spa­rade i ett litet kuvert med tex­ten ”De enda rader jag har kvar av älskade pap­pas egen hand” utanpå. Här föl­jer de två breven.

Öre­bro 2010 1916

Kära Signe

Roligt höra att du trivs så gott ock ser modigt på svårigheterna. Jag försökte öva dig att gå upp om morgnarna, men fick dig aldrig så mor­gon­frisk som jag ville. Dock må du erinra att Flens­burgska anstal­tens 5.15 fm motsvaras av kl. 6.15 i Öre­bro nuvarande tid, så att du är inte allde­les ovan. Ditt delt­a­gande i fot­van­dringarna har ocks stärkt benen, så att du står ut rätt bra, om du bara sover ut när du kom­mer åt.

Din mamma har haft det besvärligt i dessa dagar. Lyck­ligtvis kunde gamla Himla komma henne till hjälp, så att nu går höstrengörin­gen från rum till rum med hjälp av tryck­eri­ets damm­sug­are. Det är långt för mamma att hålla i slad­den och från sug­rören högt efter väg­garna. Du vet hur nog­grann hon är. I dag ha de avs­lu­tat sängkam­maren och matrum­met samt skola taga i tu med salen och her­rum­met, varefter Himla får sluta med tam­bu­r­erna. Jag märker nog att mina frun­tim­mer aro trötta och uts­jasade, men det går väl över. Det vore just icke mycken vila, sedan det rus­tades ut.

Själv lig­ger jag mes­tadels på chäs­lon­gen och söker motar­beta min sjuk­dom med pul­verät­ning, mäst med­i­ci­nen mot det höga blodtrycket, en och annan gång acetyl­sal­i­cyl för att bekämpa huvud­värken. Vädret har varit gott, så att jag ej haft det för svårt. Hop­pas det blir bättre.

I dag har jag tjän­st­göring kl 102 på Spar­banken och pas­sar på ock skriver till dig, min stora flicka som nu till din stora glädje kom­mit ut i världen. Måtte det gå dig väl i hand och sköt dig bra.

De större kom­munerna börja ordna barn­hem för att skilja de fat­tiga bar­nen från fat­tigvår­den. Så föres­lås i Vingåker att bygga ett barn­hem för 38.000 kr. och sköta bar­nen, 35 st med hjälp av barnavårds-​xx led­ning. Det är väl en första plats du fikar efter, när du blir utlärd. I Öre­bro ack­o­rdera vi ut bar­nen, så snart det går för sig.

Har du prenu­mer­erat ännu på Ner­ikes Alle­handa för sista kvar­talet detta år? Om inte, så gör det genast. Det blir en häl­sning hemifrån, ty jag orkar icke skriva så mycket.

Lycka till nu ock hälsa vän­nerna Hellberg.

Pappa Kalle


Min älskade flicka.

Nu har du knegat ut vakveckan. Hop­pas att du kun­nat sova på dagarna och repar­erat skadan. Du var duk­tig i den vägen efter balerna i Öre­bro och sov fram på eftermiddagen.

I dag är det första dagen sedan du reste från Öre­bro som jag varit fri från blodtryck i hjär­nan utan pul­ver. Detta i trots av rägn i natt och någon fuk­tighet under dagens lopp. Det var en lju­vlig ljus­glimt som jag hop­pas må bibehålla sig. Jag sökte Moss­berg i dag, men han hade inställt söndagsmot­tagningarna. Då gingo jag och Håkan upp på redak­tio­nen och häl­sade på den flit­ige Björk­ing. Numera läser jag land­sort­stid­ningarna på sönda­gar för att min­ska hans arbetsbörda.

Som du kanske sett har jag i N.A. bekäm­pat förslaget om att bygga Vasabron och genom­drivit upp­skov trots både drät­selka­m­maren och stads­fullmäk­tiges tredje avdel­ning, vilka när de äro eniga pläga få sin vilja igenom. Men de förstodo själva rätt snart att utgiften just nu blev på tok för stor och böjde sig, utom mina gamla vän­ner Holm, Ljung­gren m. fl. som höllo i sig. Ingen av dem vågade dock begära voter­ing i stads­fullmäk­tige, då ned­er­laget skulle varit ännu påtagli­gare. Ljung­grens svåger läns­bokhl. Anders Vijk­man, som är ord­förande i sam­fälda drät­selka­m­maren sade till Axel sedan min första opo­si­tion offentlig­gjorts: ser du, vilka dumheter dom skriver i Ner­ikes Alle­handa? Men det som han fann vara en dumhet, det blev stads­fullmäk­tiges beslut, och stadens innevånare som fruk­tat en skat­te­höjn­ing dela min mening.

När förre ord­föran­den i stads­fullmäk­tige Tersme­den1 en gång frå­gade mig hur jag kunde veta hur stads­fullmäk­tiges majoritet skulle besluta och alltid segra i voterin­gen, så sva­rade jag att det vis­ste jag icke på för­hand, men jag vis­ste hur jag ville ha det och stads­fullmäk­tige har tagit intryck av min bev­is­föring och vän­ligt bifal­lit mina yrkan­den. Så tycks fort­sätta även nu sedan jag avgått.

Din pappa Kalle


Som synes var Karl Malm­rot en infly­tes­rik per­son i Öre­bro, med en viljestyrka att få saker och ting till rätta.

  1. Denne Tersme­den hette Erik Ben­jamin och var född 1841-​07-​02 på Hellby gård i Till­berga och kusin med Sofia Björk, Karl Malm­rots svär­mor. Man kan undra om de kände till släk­t­skapet. Sofia Björks far, Per Rein­hold Tersme­den var far­bror till Erik Ben­jamin, och även om han tog hand om Sofia under henne så är det ändå möjligt att Erik inte kände till släk­t­skapet med Sofia.

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018

Antal besök

Idag 18

Just nu 57 besökare