Eric Lund­mark, Målarmästare

Eric Lund­mark föd­des 20 juni 1809 i Jäder socken i Söder­man­land. Går­den föräl­drarna bodde på hette Sved­lunda Nr 1 och finns fort­farande idag men genom åren har nam­net förän­drats till dagens Svilunda. Jäder lig­ger mel­lan Strängnäs och Eskil­stuna, några kilo­me­ter norr om E20.

Svilunda Nr 1, Erik Lundmark föddes i detta husFöräl­drarna var Smed­mästaren Olof Jan­son Jäder­holm och hans hus­tru Brita Pehrs­dot­ter, tyvärr avled mod­ern Brita ett halvår efter Erics födelse. Smed­mästaren gifte snart om sig med en kvinna från Barkarö i Väst­man­land, hon hette Christina Ander­s­dot­ter Bark­lund och blev således Erics styvmor.

Enligt berät­telser i släk­ten så ska Smed­mästaren Jäder­holm varit elak mot sina fruar vilket ledde till att sonen Eric inte tog sin fars namn utan kon­struer­ade ett eget efter­namn utifrån styv­mod­erns namn och härkomst. Det var van­ligt då att man ska­pade sig ett eget efter­namn, pre­cis som fadern gjort när han tog sig nam­net Jäder­holm efter som han var född i Jäder socken. Eric tog sig nam­net Lund­mark efter styv­mod­erns Lund i Bark­lund och lade till ordet mark som var en van­ligt tillägg i efternamn.

Jag har hit­tat ny infor­ma­tion om hur Eric fick sitt efter­namn. I födelse­bo­ken för Erics mor framgår att ett av dopvit­tnena var Klockaren Lund­mark, efter­som Sved­lunda lig­ger nära Jäders kyrka så fanns denne Lund­mark troli­gen i grannskapet även när Eric var liten. Jag finner det mer troligt att det är härifrån han tagit nam­net Lundmark.

Eric fly­t­tade redan vid fem­ton års ålder tilll Eskil­stuna för att bli målar­lär­ling och sede­mera ta mäs­tar­brev. Så 1832 fly­t­tar han till Arboga där han lever sitt resterande liv och är målar­mästare. Där träf­far han gan­ska snart en kvinna vid namn Maria Mar­gareta Berglund som har arbe­tat några år som piga i Arboga, hon är född 11 augusti 1807 i Fellings­bro. Eric och Maria gifter sig 28 april 1833. De lever till­sam­mans i flera år innan de får sin ende son som får nam­net Ernst Leonard. Sonen föds 26 augusti 1839.

Enligt ett brev där Erics barn­barn, Sigrid Lund­mark, berät­tar om en his­to­ria när Eric och Maria är nygifta. Det gick en kol­er­ae­pedemi i Arboga på hösten 1833, med den stora risken för smitta påb­jöds att liken efter de insjuk­nade skulle omedel­bart i jor­den. Många lär ha begravts levande då sjuk­domen tydli­gen gjorde att de rik­tigt med­tagna verkade döda. Maria insjuk­nade i kol­eran, hon var då gravid och låg svårt med­ta­gen och verkade död. Eric vägrade släppa in någon för att hämta hus­trun. Man tänkte tvinga sig in men Eric bom­made för dör­ren. Han behand­lade henne med senaps­de­gar och mas­sage m.m så att hon till slut kryade på sig. Hon födde sedan den 26 jan­u­ari 1834 en dot­ter som fick nam­net Car­olina Erika. Flickan avled några dagar före sin års­dag den 23 Jan­u­ari 1835. Det står inget om död­sor­sak men troli­gen berodde det på sviter efter mod­erns kol­era under graviditeten.

Eric Lund­mark blir änkling när hus­trun avlider 1853 och sonen Ernst är då bara 14 år gammal.

I en av hus­förhörslängderna anges att Eric 1868 dömdes för snat­teri för att ha till­gripit tim­mer ute i mark­erna. Domen är från Glan­sham­mars härad­srätt, det står dock inte vilket straff han fick för detta brott.

Eric lever resten av sitt liv som ogift i Arboga. Han får en änka vid namn Johanna Dalin som inneboende 1879, och de följs åt resten av deras liv. I senare hus­förhörslängder står hon som hans hushåller­ska. Fru Dalin omnämns även i ett brev från sonen till sin far efter julen 1880 alltså bara en kort tid efter att hon fly­t­tat in. Brevet återges på annan plats. Fru Dalin avlider 1891 och Eric får leva sitt sista år i ensamhet.

Tråkigt nog så över­lever Eric sin son Ernst som avlider redan vid 52 års ålder. Själv dör Eric året efter vid en ålder av 83 år.


Käl­lor:

  1. Jäder C:3 (17921846) bild 45
  2. Arboga stads­för­sam­ling EI:2 (17761853) Bild 66
  3. Jäder B:1 Bild 71
  4. Arboga stads­för­sam­ling AIa:8a (18251835) Bild 486 /​sid 480
  5. Arboga stads­för­sam­ling AIa:12b (18661871) Bild 199 /​sid 186
  6. Arboga stads­för­sam­ling AIa:15c (18811885) Bild 114 /​sid 484b
  7. Arboga stads­för­sam­ling F:7 (18731894) Bild 288
  8. Famil­je­brev

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018