Håkan Malm­rot, dubbel OS-​guldmedaljör

Min far­mors bror, Håkan, del­tog i OS 1920 och tog hem två guldmedal­jer i simn­ing, han var bara 19 år då och kar­riären avs­lu­tades bara några år senare. Här är en artikel från idrotts­bladet 1922 där man tar upp stora sven­ska idrottsmän som var bra i flera olika discipliner.

Det var van­li­gare på den tiden att man idrot­tade i flera olika grenar, men för att vara i värld­seliten behövde man redan då spe­cialis­era sig. Håkan Malm­rot var inte sån, han hade en otrolig talang och fysiska egen­skaper som gjorde honom stark och uthål­lig. OS-​medaljerna vann han med endast tre veck­ors för­bere­delser och trän­ing, han hade inte mer tid efter­som han gjorde mil­itärtjänst då. Det var på gränsen att han fick per­mi­sion för att delt­aga i OS.

Här är artikeln från Idrotts­bladet, Håkan är bara 22 år när inter­vjun görs. På bilden nedan från OS i Antwer­pen står Håkan till vänster.

Den verk­lige allroundmannen.

Håkan Malm­rot

I denna serie har Idrotts­bladet under årens lopp tidi­gare pre­sen­terat Esse Schu­man, Axel Fast, Georg Johans­son (Frans­man), Einar Råberg, Bertil och Bengt Uggla samt Gösta Runö. Vi fort­sätta i dag med Håkan Malm­rot, Öre­bro Sim­säll­skaps stol­thet och Öre­bro Sportk­lubbs mång­sidiga stjärna.

Bland Sveriges mångkun­niga och berömda idrottsmän intager Håkan Malm­rot från Öre­bro en bemärkt plats. Han är mera all­round­man än de flesta rent av en av de främ­sta som funnits.

Håkan Malmrot, OS guldmedaljörSom sim­mare har ”Kacka” — som smek­nam­net pop­ulärt är — firat sina största tri­um­fer. Fem sven­ska mäster­skap och två olymp­iska guldmedal­jer äro belöningarna för hans top­presta­tioner. Malm­rot debuter­ade som sim­mare på större tävlin­gar hösten 1911 vid skol­ung­domens tävlin­gar i Stock­holm, På den tiden hade han inte spe­cialis­erat sig utan trick­sande med litet av varje. Att bröst­simnin­gen skulle bli hans bästa gren kunde man dock redan då se även om detta inte gått upp för honom själv. Han vann junior­ernas tävling på 8.41.7 och tog hem ett försök­sheat på 100 fritt med 1.33.2 –en tid som nu knap­past anses som konkur­rens­dug­lig, men slu­tade oplac­erad i finalen.

Två år senare var han utom simnin­gen med i litet av varje. I skidlöp­nin­gen körde han sön­der ski­dorna men kla­rade sig bra i den mod­erna trekam­pen, där han på 100 fritt nådde 1.30.2. I de övriga simtävlin­garna hade han ingen framgång, men väl i junior­ernas raka hopp, där han blev andre man före en så god hop­pare som Bertil Norling.

Ett år senare kom han igen, full­ständigt oträ­nad. Öre­bro sak­nar ju inomhus­bassäng, och den enda trän­ing som beståtts var i Västerås ett par gånger. Han hade nu spe­cialis­erat sig på bröst­sim och gjorde en mycket god presta­tion på 200, där han i finalen blev trea på 3.21.3. Olle Dick­son vann på 3.17 med Rag­nar Sund­berg i hälarna.

Det visade sig emeller­tid senare på året, att han var vida bät­tre än denna presta­tion gav vid han­den. Under som­maren verkade han som sim­lärare i Lin­des­berg och fick där mycket god trän­ing. Vid mäster­skapen i Stock­holm domin­er­ade han full­ständigt på bägge bröst­sims­dis­tanserna vin­nande över­lägset på 3.16.9 och 7.08. Tiderna äro ju inte vidare goda, men konkur­rensen var klen, bl. a. sak­nades Thor Hen­ning. Span­ska sjukan grasser­ade som värst, vilket de över lag klena mäster­skap­stiderna bära vit­tne om.

Malm­rot hade sina mäster­skap till trots inte nått någon vidare ful­länd­ning ännu på denna tid. Vid skol­ung­domens tävlin­gar senare på hösten, då han ännu var gan­ska gott trä­nad, blev den i nybakade mästaren sålunda endast trea, sla­gen av både Olle Dick­son och Sten Friberg. Att det var en god tävlan kan man förstå av tiderna. Öre­broaren gick under sitt mäster­skap­sre­sul­tat med 7 tion­de­lar, men kunde dock inte hota någon av sina beseg­rare. Dick­son hade 3.11.4 och Friberg 3.13.1. En vecka tidi­gare hade han över­lägset slag­its av Dick­son och Ville Ander­s­son i Göteborg.

Under året tillväxte emeller­tid Kacka i vis­dom och färdighet, och på vin­tern kom han igen färdig att taga i revanch. Han hade nu utveck­lat sig högst bety­dligt och hade san­no­likt fått sin revanch på skolpo­jkarna, om inte tränin­gen varit så ofull­ständig. Det blev samma ord­nings­följd i mål även denna gång med Dick­son på 3.10;2, Friberg 3.14.6 och Malm­rot 3.14.8.

Man såg av denna tävling att öre­broaren skulle bli en verk­lig cham­pion med ordentlig trän­ing och detta besan­nade sig också. På som­maren fick han träna ordentligt och visade sig vid mäster­skapen i Malmö för första gån­gen som Hen­nings jäm­like. Vis­serli­gen var stock­hol­maren inte då i sin bästa form, men han var i alla fall god nog. Dock inte till­räck­ligt för att kunna avvisa den unge skolpo­jkens väldiga spurt på den län­gre dis­tansen, trött av den föregående livräddnin­gen som han var, och blev sla­gen med 6 tion­de­lar av Malm­rot, som nådde 6.42.2. På den kortare dis­tansen hann Kacka däre­mot inte med, där vann Hen­ning lekande med sju sekun­ders för­språng på 3.03.

Malm­rot hade nu för första gån­gen visat sin verk­liga klass och doku­menter­ade sig ytterli­gare vid skol­ung­domens tävlin­gar, där han satte ett skol­rekord som är bestående. Han sam näm­li­gen i försök­stävlin­gen på 3.05.8 och tog i finalen en glän­sande revan­sch på Friberg, som han slog med nära 20 sekun­der, sim­mande på 3.06.4, trots att han endast någon timme tidi­gare löpt 1500 meter i stadion.

Det olymp­iska året 1920 låg Malm­rot i exer­cisen, men fick ledigt och under­kas­tade sig en syn­nerli­gen hård trän­ing, särskilt under de tre veckor som den sven­ska simtrup­pen låg i Antwer­pen. Kacka var där den flit­i­gaste i det kalla vat­tnet och förkovrade sig för var dag, allt under Hen­nings kon­di­tion försäm­rades av den ovanan maten. När tävlin­garna kommo, stod den unge öre­broaren i en klass för sig och vann över­lägset de båda dis­tanserna. I friskt minne är Hen­nings hjäl­te­modiga kamp mot sjuk­dom och kraftned­sät­tning, hur han blev tvåa på båda dis­tanserna efter sin lands­man och hur hans oly­ck­söde bekla­gades. Man ansåg honom som den verk­lige vinnaren och bekla­gade att han inte fick guldmedaljerna.

Det är sant att Thor Hen­ning under de min­nesvärda dagarna gjorde uto­mor­dentliga presta­tioner, vis­serli­gen med hjälp av stim­ulerande arsenikpreparat, och att han i van­liga fall var bety­dligt bät­tre än vad hans presta­tioner då gåvo vid han­den. För att göra rättvisa åt alla skall dock fast­slås, att det är högst prob­lema­tiskt om han skulle kun­nat vinna, även om han varit i sin abso­lut bästa form. Malm­rots tider i det kalla och smut­siga vat­tnet äro näm­li­gen om inte rent sif­fer­mäs­sigt så dock i realiteten av högsta klass och hans 6.31.8400 minst lika god som Hen­nings reko­rdtid 6.24.4 satt i Cen­tral­badet med dess många under­lät­tande vändningar.

Malm­rots seg­rar voro som sagt över­lägsna och mark­er­ades av föl­jande tider: 200 3.04.4 mot Hen­nings 3.09.2 och 400 6.31.8 resp 6.41.2. På den kortare dis­tansen sam han i försöket på 3.04 jämnt.

Att trän­ing under inskits­full led­ning kan göra Malm­rot till en annan man visade dessa olymp­iska tävlin­gar. Vid uttagningarna någon tid före avre­san, som sam­tidigt voro före­nade med mäster­skapen, blev han sålunda över­lägset beseg­rad av Hen­ning på båda dis­tanserna. Öre­broaren hade då tiderna 3.05.8 och 6.34.5 Hans uppgång sedan var som näm­nts remarkabel.

Det fak­tum att Malm­rot gick upp i högsta klassen först under olympia­tränin­gen gör, att man näs­tan ställer honom en aning före Hen­ning. Han har fak­tiskt aldrig fått verk­ligt hård trän­ing under full­god upp­sikt och särskilt har avsak­naden av simhall i Öre­bro, som omöjlig­gör vin­terträn­ing, visat sig ödes­di­ger. Hans stil är bät­tre än Tossans; han håller huvudet bät­tre över vat­tnet på tyskt maner och gup­par inte så mycket mel­lan tagen. Låge han i Stock­holm skulle värld­sreko­r­den san­no­likt inte stå säkra för hans attacker.

1921 del­tog inte Kacka vid mäster­skapen men väl i år, då han vann båda dis­tanserna täm­li­gen över­lägset före Pelle Cederblom. Hen­ning del­tog inte. När­mare en månad senare tog han nordiska mäster­skapet på 200 med 3.02.2. Bröst­simet har sålunda varit Malm­rots spe­cialitet, men under sina uppe­håll som sim­lärare (Ystad 1921 och Öre­bro 1922) trä­nade han upp sig även i andra sti­larter. 100 meter fritt har han, sålunda sum­mit på 1.11, 2002.50 och 5008.01. 100 meter rygg har till­ryg­galagts på 1.27. Dessu­tom vann han i som­ras Öre­bros pro­pa­gan­datävling ”Stora Hol­men runt”, drygt en kilo­me­ter på cirka 19 minuter. Bästa tid på 200 meter bröst­sim 2.58.5 (mel­lan­tid på 400 i Cen­tral­badet), på 400: Antwerpentiden

Men det är inte endast som sim­mare Malm­rot firat tri­um­fer, då hade han aldrig kom­mit med i denna serie. Som av ovanstående framgår har han varit med i litet av varje och vun­nit mas­sor av pris, doku­menterande sin enastående all­round­fråga. Skidlöp­nin­gen är hans andra specialitet.

Malm­rot har sålunda under många år varit en av Öre­bros bästa åkare och får väl från och med året anses som den bästa. Han vann då dis­trik­tsmäster­skapet på 3 mil med 2.04 i Västerås över bl. a. den gamle käm­pen och tre­dub­bla sven­ska mästaren Dahlberg, men spolier­ade en inte omöjlig dubbelseger genom att gå ur på 6 mil. Dis­trik­tsmästare i bud­kavle har han varit fyra år å rad, eller 19191922.

Som skidlö­pare nådde Malm­rot sin bästa form under exercis­ti­dens vin­terut­bild­hing i Öster­sund, där han åkte 3 mil med lekande lät­thet på 1.59. Inte heller back­löp­n­ing har varit honom främ­mande, även om inte presta­tion­erna där varit av högsta klass. Ett år blev han dock plac­erad på dis­trik­tsmäster­skapet. Guld­mär­ket pry­der givetvis hans breda bröst.

Redan under skolti­den var Malm­rot fin gym­nast och stod som tetkarl i pluggets trupp, en plats som han senare bibehål­lit och försvarat i Öre­bro Sportk­lubbs förnäm­liga uppvis­ningstrupp. Med sin resliga växt, sina krafter och sin smidighet hör han till lan­dets flot­taste gymnaster.

Inomhusidrott och gym­nas­tik höra väl till­sam­mans, och Malm­rot hör till dem som med framgång utö­vat hop­pen över häst. Han är sålunda dis­trik­tsmästare för Jämtland-​Härjedalen 1921 i både mel­lan­hopp och gren­hopp samt i den senare grenen för 1922 i Västmanland-​Nerike. Bästa resul­tat äro 398 i mel­lan­hopp och 324 i gren­hopp. Gym­nas­tik­mär­ket i sil­ver är erövrat.

Det är kanske inte så van­ligt att inomhushop­pare äro goda även i den verk­liga allmänna idrot­ten, men Ma1mrot är i så fall ett undan­tag. Ovan är nämnt hur han del­tog på 1500 i skol­ung­domens tävlin­gar, då framgån­gen dock inte följde honom. Han har emeller­tid gjort fina prestaioner och tog sålunda junior­mäster­skapet 19191500 med tiden 4.25 samt blev året efter tvåa på 800 i senior­mäster­skapet på 2.04. I Öre­bros Dag­blad­slag han under många år varit en av stöt­tepin­narna. Där har han ständigt skött em näst sista 1,000-meterssträckan till kam­ra­ter­nas ode­lade glädje oCh fick i år bästa tiden på dis­tansen, slående en så god löpare som Götas Swedin med hela 2 sekunder.

För övrigt är han inte främ­mande för varken kast eller hopp och har sålunda på tävling klarat 290 i stav. De övriga resul­taten äro jämna och goda om än inte uppseen­de­väckande. Tränin­gen har dock ständigt varit min­dre ener­gisk, annars hade han med säk­er­het blivit en fin tiokam­pare. Idrottsmär­ket i sil­ver finnes bred­vid de övriga utmärkelserna.

Men Malm­rot skulle inte vara den han är om han inte försökt sig på litet av varje även inom andra grenar. Han har spelat fot­boll och var som skolpo­jke en inte oäven hastighet­såkare på skrid­skor och fin bandyspelare.

Men jag har också vun­nit en kägeltävling i Arboga med 4 bataljoner” berät­tar Kacka med stolthet.

Ännu är han endast obe­ty­dligt över 20 år; en ung­dom sålunda som har sina flesta och bästa idrottsliga presta­tioner ogjorda.

Sven.


När man läser det här så tänker man osökt på dagens TV-​program ”Mäs­tar­nas Mästare”, jag har en känsla av att om Håkan hade levt idag så hade han klarat den tävlin­gen gan­ska bra. Troli­gen bät­tre än Gun­nar Lars­son som är den ende andra svensk som tagit två OS-​guld i simning.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018