Hild­ing Lund­marks brev från Amerika

Jag har fått tag på några brev som Paul Hild­ing Lund­mark (Född 18 Sep 1865 - Död 25 Sep 1949) har skickat till sin sys­ter­son Stig Erland Gyl­lan­der. Det var många av syskon­bar­nen och syskon­barn­barn som brevväxlade med Lund­markarna i USA. Hild­ing skrev på sven­ska men hans barn och barn­barn skrev på engel­ska och det blev en bra språk­trän­ing för dem i Sverige.

Första brevet är dat­erat den 7 decem­ber 1936 till Stig Gyllander.

Mr. S. Gyl­lan­der
Väster­lång­gatan 28
Stock­holm
Swe­den

Chicago Ill. Dec 736.

Käraste Stig och Hustru.

Min tröghet, när det gäller brevskrivn­ing, är ju väl känd. För­låt dock min för­sum­melse att ej förr besvaradt ditt vän­liga brev. Tack för det, och för kor­ten av dig själv, din rara hus­tru och lilla kvanti­n­gen1. Du var en liten parvel när jag såg dig sed­nast. Du har lem­nat bar­dom­men, och dess nöjen, bakom, och är nu beredd att, till­sam­man med en trevlig och älskvärd maka se framti­den an. Lycka till. Jag förstår av brev från sys­ter Enny2 att du är en artist med mer än van­lig för­måga, tror jag hon sade. Det är storar­tadt. Oly­ck­ligtvis så blir artis­tens verk upp­skat­tadt, och väl betalt för, omkring 100 år efter hans död. Naturen borde giva artis­ter en lif­s­längd av minst 200 år. Då kunde ju det vara möjligt för dem att draga fördel av sina hän­ders werk. Du skriver att ”Reklam” är din sys­sel­sät­tning. ”Reklam” är ett ord jag alldrig hörde i min ung­dom, och undrar där­för om jag förstår det rätt. Är det syn­onymt med Engel­ska orden ”adver­tis­ing”? ”Pic­to­r­ial Adver­tis­ing” är drifkraften till all affär, och är i san­ning en långt fram­skri­den konst som beta­las väl. Jag eger ingen kännedom om dess appli­ca­tion till affär vad Sverige beträf­far, och hän­syf­tar der­för endast på dess verk­samhet här i landet.

Vi har haft en svår och obe­haglig poli­tisk strid här i lan­det, som avs­lu­tats lyck­ligt med omval av Rosevelt som Pres­i­dent. Amerika har under de sista 4 åren genomgått en blodlös rev­o­lu­tion. Det var en strid emel­lan pen­ninge­mak­ten å den ena sidan, och social rättvisa å den andra. Stri­den kostade pen­ninge­mak­ten omkring 5-​Million dol­lars. En gan­ska ansen­lig summa att spänna, och likväl för­lora kam­pan­gen. Vid skri­van­det av detta så äro de amerikan­ska tid­ningarna fulla av alla möjliga ryk­ten angående Kung Edward. Måtte han vinna sin Fight3. En glad och trevlig jul med påföl­jande godt nytt år till dig, din hus­tru och lilla ”Senior” från Uncle Hilding.

6211 North Mozart st. Chicago Ill.

  1. Jan Gyl­lan­der, 2 år.
  2. Ernes­tine Malm­rot, Hild­ings syster.
  3. Syf­tar på Eng­lands kung Edvard VIII och från­skilda fru Wal­lis Simpson.

Nästa brev är skrivet drygt två år senare, 4 jan­u­ari 1938 till Stig Gyllander.

Chicago Ill. Jan 438

Kära Stig och fru:

Tack för brevet –: Roligt att se det du och de dina äro vid godt mod, och jag får grat­ulera ankom­sten av No 21. Jag sym­pa­tis­erar med eder i bort­gån­gen av edra fäder. Sorj är någonting vi alla får erfara förr eller sednare. Enligt ditt brev för ett år sedan så var din fader mycket klen. Hans slut var kanske ej någon överaskn­ing derför.

Du har rätt Amerika är ett land för adver­tis­ing. Jag är ej i stånd att säga hur mycket är spändt årli­gen för adver­tis­ing, men jag tror mig komma siffran gan­ska nära om jag säger 2000 Mil­lioner dol­lars. 75 pro­cent av all adver­tis­ing är con­trol­erad av några få stora fir­mor. 90 pro­cent av com­mer­cial artists har dålig betal­ning om de äro anställda, där­för så försöker många att slå sig fram på egen hand, vilket i de flesta fall är ännu sämre. Häruti lig­ger dock en fördel, med affärs­för­måga kunna de omsider lyckas bra, detvil­säga, bät­tre än att arbeta för en firma. Delawarefesten2 är helt och hål­let en lokal affär. Med undan­tag av de som äro förknip­pade med tra­di­tio­nen så tror ej att ett hun­dra per­soner i hela Amerika har någon kännedom om den­samma. Gov. Earle är en präk­tig man. Är mycket omty­ckt här i lan­det. Demo­c­rat i poli­tik. Här i lan­det har Sverige ryck­tet om sig att vara det mest pro­gres­siva land i Europa, och som Gov. Earle är mycket pro­gres­sift sin­nad så kanske hans visit ej är begrän­sad till Delawarefesten endast. Den coop­er­a­tiva rörelsen i Sverige har draget många amerikan­ska tid­nings­men och poli­tiska inves­ti­ga­tors till Sverige för att stud­era den­samma. Jag tror nog att Gov. Earle tog fördel av tillfäl­let, och såg sig omkring litet under sin vis­telse. Kun­skapen är ej tung att bära. Kanske kan han komma i tillfälle att begagna den någon gång i framti­den. Innes­lutet ”snap­shot”3 är av den äld­sta och den yng­ste Lund­mark i Amerika. Nam­net på den yngsta är, ”Heather Dawn”. Utta­las ”Hädtör Dan”. Dot­ter till min yng­ste son. Är nu något över 2 år. Kor­tet var taget för ett år sedan.

Tack för häl­sning från Sis­san4 och dina sys­trar. Fram­bär min hjärtli­gaste häl­sning, med önskan till ett godt-​nytt-​år, till dem alla. Till dig och fru, och de små, A happy and pros­per­ous New Year is the sin­cer­est wish from Your Uncle Hilding

  1. Stigs son Roland
  2. 1938 firades 300-​årsminnet av emi­grantkolonin Nya Sverige i Delaware med bl.a. amerikan­skt guvernörs­besök i Sverige
  3. Fotografiet visas nedan.
  4. Syf­tar på sys­tern Sigrid.

hilding heather


Tredje brevet är skickat den 3 mars 1939.

Chicago Ill. March 339

Min kära Stig.

Tack för din vän­liga jul­häl­sning, svar har blivit för­sum­madt på grund av fly­t­tnings­bestyr. Gris­wold, min dot­ters man, har köpt en liten egen­dom på lan­det. En tim­mas ”bil­väg” från Chicago. Så jag upp­sköt skrivnin­gen tills jag kunde få en klar adress. Ehu­ru­väl att jag kom­mer att till­bringa ett par veckor då å då i Chicago hos min yng­ste son så blir dock mitt hem hädanefter hos min dot­ter. Mina barn vilja ej att jag skall bo för mig själv. En yngling på 74 år bör vak­tas. Som jag bott i stora städer näs­tan hela mitt liv så kom­mer nog vis­telsen på lan­det att bli en skarp omvend­ning i mitt livs rou­tine. Det är 10 minut­ers ”bil­väg” till när­maste stad, — Bar­ring­ton, — en liten vacker stad, ej buller­sam, som Chicago, men har dock två cin­e­mas, Bios, så man har ju alltid något att förströ tiden med. Blir man trött på det så går man till Chg’o för ett på veckor. När man är endast 74 år ung och van vid storstad­slivet, samt har en liten flicka på 3½ år som läng­tar efter ”grandpa”, så måste man bryta sig lös ibland. Detta är första gån­gen som famil­jerna varit skingrade. Min äld­ste son, Bill, är sedan 6 — månader till­baka bosatt i Cleve­land Ohio. Han är sales­man­ager for the Packard Motor Cor­po­ra­tion. Min yng­ste son, Theodor, är nu ensam kvar i Chicago.

Du skriver om ital­ien­ska gang­sters. De äro över hela världen. Jag var i tillfälle en gång för 45 år sedan att se deras bedrifter på nära håll. Det var i Mesina, deras sta­mort. Jag har varit på många plattser här i världen, men ingen där tjy­var varit så djärva som i Mesina. Lon­don var på den tiden beryck­tad för att vara den värsta staden i Europa. I gem­n­förelse till Mesina så kunde Lon­don då betrak­tas som en söndagsskola. Vad har den sven­ska tid­ning­s­pressen att säga om behan­dlin­gen emot judarna? Som den frå­gan är gan­ska alvarsam här i Amerika så skulle jag önska få en liten idè om huru sven­ska folket behand­lar densamma.

De hjärtin­nerli­gaste häl­sningar till dig, din familj, dina syskon, och glöm ej till lilla sys­ter Sis­san, från

Uncle Hild­ing

Min adress är nu

P.H. Lund­mark
Route 2, Box 93, Bar­ring­ton Ill. U.S.A.
c/​o C. K. Griswold

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018