Tersme­dens arv till Sofia Wilhelmina

Jag har länge undrat hur boup­pteck­nin­gen efter Per Rein­hold Tersme­den såg ut och försökt hitta den.

Det har varit lite prob­lema­tiskt att hitta den, enligt Wikipeida så avlider Per Rein­hold Tersme­den den 21 mars 1880 i Sund­by­berg. När jag då sökte i hus­förhörslängderna i Sund­by­berg så kunde jag inte finna honom. Det enda som fanns där var hans änka och tre döt­trar. Genom att söka mig till­baka till Kata­rina för­sam­ling, vilken de fly­t­tade ifrån till Sund­by­berg så fann jag där att de fak­tiskt fly­t­tade1 till Solna för­sam­ling och inte Sund­by­berg (som var en del av Bromma för­sam­ling). Tersme­den bosatte sig i ett område av Solna för­sam­ling som till­hörde Ahlby Egor och hette Rås­tahus. Där bodde man i Villa Tersme­den2. Området grän­sade till Sund­by­berg och lig­ger idag inom Sund­by­bergs kom­mungräns i Lilla Alby.

Per Rein­hold avlider i kro­nisk lung­in­flam­ma­tion3 och efter­läm­nar hus­tru och tre döt­trar. Efter detta så genom­förs en boup­pteck­n­ing och den finner jag inte i de van­liga reg­istren utan i den speciella boken för adliga per­soner4 i Svea Hov­rätts arkiv.

Där lis­tas alla ägode­lar upp och en förmyn­dare utses för den yngsta dot­tern. Men på slutet av boup­pteck­nin­gen, där skul­der redovisas, anges en post om 2000 kro­nor som ska utde­las enligt ett tes­ta­mente från 1871 till Fru Sofia Wil­helmina Björk.

Det visar att Per Rein­hold Tersme­den höll en besky­d­dande hand över sin dot­ter hela tiden. Det har även berät­tats att Sofia Wil­hem­ina gick sorgek­lädd lång tid efter att fadern dött. På 1880-​talet ägde hon en fastighet i Öre­bro som hon också bodde i, arvet från fadern invester­ades väl där.

Per Reinhold Tersmedens bouppteckning del 1

Per Reinhold Tersmedens bouppteckning del 2

Denna del av boup­pteck­nin­gen går över två sidor och visas på dessa två bilder. 2000 kro­nor år 1880 motsvarar idag knappt 100000 kro­nor, en bety­dande summa pen­gar på den tiden.

Det kan även näm­nas att Per Rein­hold Tersme­dens tre döt­trar aldrig blev gifta och fick heller inga barn. De enda ättlin­gar som finns efter Per Rein­hold är de som kom av ”sned­språnget” med Maria Främst och som resul­ter­ade i dot­tern Sofia Wilhelmina.


Käl­lor

  1. Kata­rina BII:12 (18761878) Bild 175, Solna BI:3 (18611882) Bild 1080
  2. Solna AIa:19a (18741880) Bild 490 /​sid 45, Bromma AI:25 (18761885) Bild 200 /​sid 34
  3. Solna FI:4 (18611894) Bild 810
  4. Svea Hov­rätt — Adelns boup­pteck­ningar EIXb:334 (18801880) Bild 2330 /​sid 30

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018