Släk­t­forskn­ing

Olika artik­lar om min släk­t­forskn­ing. Det blir mest DNA-​relaterat men även annat.

Den 24 juli 1918 avled Karl Malm­rot i Öre­bro efter en lång tids sjuk­dom. Vi hans efter­l­evande hedrade hans minne genom att lägga en krans vid den pampiga famil­je­graven i Örebro.

graven med krans

Läs mer: 100 år sedan Karl Malm­rot avled

Sven Suhr f. 1886 har i över ett hun­dra år beskyllts att vara far till tre olika barn, nu har han befri­ats från dessa ryk­ten tack vare DNA-​testning.

Läs mer: DNA-​test tog död på envisa ryk­ten

Tack vare de DNA-​resultat vi nu har kan man börja fun­dera över när och hur vår gren av släk­ten Suhr kom till Dan­mark. Vi har ett glapp på unge­fär 500 år i det medeltida Europa som måste utforskas.

Läs mer: Hur kom Suhr till Dan­mark?

Jag delar DNA med en man som levde i York under romar­tiden i bör­jan av 200-​talet. Han hit­tades i en arke­ol­o­gisk utgrävn­ing till­sam­mans med 30 andra män, alla halshuggna.

Här är en doku­men­tär från BBC om dessa män och deras his­to­ria, nu vet man i stort sett vilka de var, mycket intres­sant!

På en gam­mal karta från 1617 över Lux­em­bourg finns flo­den Saur med och de små plat­serna utmed flo­den och i dess närhet. Det finns även plats med nam­net Sour som lig­ger där flo­den har sin bör­jan i form av flera min­dre bäckar.

Läs mer: Ursprunget från området kring flo­den Sûre (Saur, Sauer)

Av Lau­ritz Julian Suhr.

För att hitta våra för­fäders ursprung och den första delen är det nöd­vändigt att titta när­mare på kung Fred­erik III och hans berät­telse, då han unge­fär 1635 anställer den unge Bernt Saur (Suhr) i sin tjänst som senare leder famil­jen till Danmark .

Läs mer: Släk­ten Suhr från Bre­men

Ett DNA-​prov kan visa på nya sam­band och kop­plin­gar som lig­ger långt utan­för kyrkböckerna.

På min mor­fars sida har jag genom min mor­bror kun­nat få fram vilken typ av Y-​kromosom (Y-​DNA) han hade. Den ärvs bara från far till son och ändras väldigt säl­lan, det ger spår flera tusen år bakåt i tiden. Genom att jäm­föra med andra som har tes­tat och fått samma eller är nära i sin typ av Y-​DNA kan man dra slut­satser om ursprunget län­gre bak i tiden.

Läs mer: Mor­fars DNA visar på vikingakop­plin­gar

Släk­t­forsknin­gen har defin­i­tivt tagit steget in i DNA-​världen och ju fler man tes­tar bland sina släk­tin­gar ju bät­tre bild får man av ursprunget län­gre bak i tiden.

I DNA-​kretsarna talar man om sitt BIG-​8, alltså att få fram DNA-​grupperna från dina åtta när­maste anföräl­drar, dina far– och mor-​föräldrars föräl­drar. Det man vill få fram är Y-DNA:t från män­nen och mtDNA från kvin­norna. Men det är endast från din fader­slinje och din mod­er­slinje som du själv har något av detta DNA, de andra 6 per­son­er­nas DNA har inte förts vidare till dig.

Läs mer: Ursprunget från DNA

Stam­fadern av den utbredda släk­ten Suhr är Bernt Suhr, som föd­des omkring 1615 någon­stans i Tysk­land, om hans tidi­gaste år är ingent­ing känt. Han omnämns 1635, när han kom till Bre­men och anställdes som livkarl till kung Chris­t­ian IV Dan­mark och Norges son her­tig Fredrik, som 1634 utnäm­n­des till ärke­biskop av Bre­men stift och året därpå även Ver­den stift.

Läs mer: Stam­fadern Bernt Suhr

Ett genetiskt DNA-​test av min Y-​kromosom ger svar på var min fader­slinje har sitt urp­srung. Resul­tatet gav ett gläd­jande besked om mina röt­ter och släk­ten Suhr’s ursprung.

Genom att göra DNA-​test öpp­nas en helt ny värld för släk­t­forskare, gen­erna ger svar som inga kyrk­böcker kan. Men det kan likväl bli bot­ten­napp. I mitt fall hade jag tur och fick en fan­tastisk his­to­ria om urp­srunget för Bernt Suhr som föd­des 1615, men vilka hans föräl­drar var vet vi inget om. Eng­lish ver­sion here…

Läs mer: 1200 år bakåt i tiden med DNA

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida