1200 år bakåt i tiden med DNA

Ett genetiskt DNA-​test av min Y-​kromosom ger svar på var min fader­slinje har sitt urp­srung. Resul­tatet gav ett gläd­jande besked om mina röt­ter och släk­ten Suhr’s ursprung.

Genom att göra DNA-​test öpp­nas en helt ny värld för släk­t­forskare, gen­erna ger svar som inga kyrk­böcker kan. Men det kan likväl bli bot­ten­napp. I mitt fall hade jag tur och fick en fan­tastisk his­to­ria om urp­srunget för Bernt Suhr som föd­des 1615, men vilka hans föräl­drar var vet vi inget om. Eng­lish ver­sion here…

Man kan göra olika grader av dessa test och det mest omfat­tande tar reda på allt som går att hitta på just Y-DNA:t, det ger svar på den allra sista lilla kvis­ten på det stora DNA-​släktträdet där roten är ”Adam”. I mitt fall ham­nade jag på en kvist som heter FGC22501 och från den går ett par små kvis­tar ut till det lövet jag finns vid som heter R-​A3404. Det som är intres­sant här är att FGC22501 kan doku­menteras till­baka till år AD 200 i York, Eng­land där ett arke­ol­o­giskt fynd av en man som har just FGC22501. Det visar att denna man, som var romersk glad­i­a­tor, och jag har en gemen­sam anfader några hun­dra år tidi­gare. Med stor san­no­likhet från området kring Lux­em­bourg och Mosel­dalen. Den tyska staden Trier som lig­ger några mil öster om Lux­em­bourg och vid flo­den Mosel var en stor romersk stad. Det finns även många spår av Kel­ter med flera träf­far från södra Eng­land. Går man några steg bakåt ham­nar man i nord­väs­tra Italien/​sydöstra Frankrike för cirka 4500 år sedan.

Genom att andra män har gjort samma test och de också har denna grupp så kan man se ett sam­band på vilka kvis­tar var och en finns.

FGC22501 Tree rev 10

Dia­gramet ovan visar hur de sista kvis­tarna på DNA-​trädet där jag hör hemma ser ut, min sista kvist heter R-​A3404 och har sitt senaste ursprung i Lux­em­bourg och upp genom Tysk­land, kvis­ten under (R-​FGC37173) har en man i USA med anor från Eng­land. Vi har även en gren som går ut mot Bel­gien som har sina anor doku­menter­ade till cirka AD 800. Det innebär att våra grenar troli­gen går ihop med en gemen­sam anfader mel­lan AD600 och AD800. Det som gör det mer intres­sant och ger en his­torisk inblick är de gemen­samma samhäll­sklasserna som vi kan belägga. Vi har här män­niskor som arbe­tat nära de regen­ter som genom århun­draden styrt i dessa områ­den. Vad vi vet om min äld­sta kända anfader är att han fick tjänst hos Prins Fred­er­ick1 av Dan­mark när prin­sen 1635 blev biskop i Bre­men. Vem som helst får inte en sådan tjänst utan detta tyder på att Bernt Suhr hörde till en klass och ett skrå som rörde sig i dessa kret­sar och troli­gen hade ett gott anseende för att kunna få denna tjänst. Den dan­ska benämnin­gen på tjän­sten är ”Hof­fuerer” vilket kan över­sät­tas till But­ler. På den här tiden var But­ler mer en assis­tent eller tjän­ste­man som skötte vissa delar av sysslorna och hushål­let runt prin­sen. Denna typ av yrke var ett skrå som gick i arv och här kom­mer det intres­santa, alla nam­nen i rin­gen som utgår från FGC22516 har kop­plin­gar till samma ursprung i samma skrå runt regen­ter i området Belgien/​Luxembourg. Här har vissa namn kun­nat föl­jas till­baka till cirka AD800.

Andra namn som kun­nat föl­jas bakåt ger ledtrå­dar till Franker­nas rike som delades upp till tre söner i Väst­franker­nas rike, Mel­lan­franker och öst­franker­nas rike. Detta kom senare att bli Frankrike respek­tive Tysk­land och emel­lan dem en kor­ri­dor från Schweiz upp till Bre­men. Här i denna kor­ri­dor levde mina anfäder och området utsattes för många krig mel­lan de två andra rikena. Här finns spår till ätten Regi­nar2.

Nam­net Suhr har sitt urp­srung i nam­net Saur, Sour eller Sauer som Bernt Suhr angav när han kom till Dan­mark, Suhr skrivs i slutet av hans liv och hans söner har sen den stavnin­gen. Nam­net är egentli­gen lika men med olika stavn­ing där Sauer är en låg­tysk vari­ant vilket har sitt språkom­råde i dagens nord­väs­tra Tysk­land och Hol­land. Nam­net ger även en kop­pling till området Luxembourg/​Moseldalen. Det finns en flod som löper som gräns mel­lan Bel­gien och Lux­em­bourg och som rin­ner ut i Mosel, den flo­den heter på tyska och lux­em­burgska Sauer3 eller Sûre på Fran­ska. Här finns då en kop­pling med DNA som visar på ett ursprung i detta område och släk­t­nam­net som kan komma från floden.

DNA tree rev2

De senaste rönen visar att det troli­gaste ursprunget är från House of Bar4 som hade sitt cen­trum i nordös­tra Frankrike och i Lux­em­bourg. Nu åter­står arbetet med att försöka hitta var­ifrån Bernt Suhr kom ifrån innan Bre­men och vilka hans föräl­drar var.

DNA-​träd i enklare form

Den här upp­ställ­nin­gen är en enklare och lite mer teknisk i sin form. Den utgår från min huvud­grupp som heter R1b-​M269 vilken upp­stod för cirka 6500 år sedan ±1000 år under tidig bron­sålder då en man fick denna muter­ing. Han levde troli­gen i sydös­tra Europa, hans avkom­mor spred sig sen västerut och idag är denna huvud­grupp den van­li­gaste i väs­teu­ropa med den största kon­cen­tra­tio­nen i Wales där hela 92% av den man­liga befolknin­gen har denna hap­lo­grupp5. Den gren som jag till­hör rörde sig sen ner mot norra Ital­ien (U152) och vidare upp i Frankrike (L2). Från alla punk­terna mel­lan R1b-​M269 och FGC22501 har det grenat ut sig åt många olika håll. I den lilla huvud­grup­pen FGC22501 har idag ett 60-​tal män DNA-​testat sig och de flesta har gjort BIG-​Y, de flesta har då ham­nat i under­grup­pen FGC22516. Längst ned till vän­ster i detta dia­gram finns den romerske glad­i­a­torn med beteck­nin­gen 6DRIFF-​22.


Phylogenetic Tree FGC22501

En när­mare DNA-​släkting

En månad efter att mitt stora DNA-​test var klart dök det upp ett nytt namn i träf­flis­tan, en dansk man med ett helt annat efter­namn. DNA-​provet visar att vi ändå är gan­ska nära släkt, våra grenar bör ha delat sig för cirka 400 år sedan. Han lever i den del av Dan­mark där släk­ten Suhr har hål­lit till i stort sett hela tiden, det finns alltså ett geografiskt sam­band. Här åter­står att hitta hans spår bakåt i tiden, den äld­sta som hit­tills hit­tats är född runt 17851790. Troli­gen är detta en ättling till en av Bernt Suhrs tre andra söner (än den jag kom­mer från) eller från Bernts bror som hette Claus. En tänkbar möj­lighet är också att det är en utomäk­ten­skaplig son som fötts någon gång mel­lan 1660 och 1785. Denne man har nu fått svar på det stora testet och då ser man att vi är helt lika i de avgörande delarna av vårt Y-​DNA. Det finns så klart en del min­dre skill­nader men vi har en gemen­sam fader för mel­lan 300 och 500 år sedan

Ett DNA-​test från min 8-​männing ger lite klarhet i hur den dan­ska grenen utveck­lat sig, det visar sig då att Tærsker och Suhr har en gemen­sam fader någon gång på 1415-​talet och att den per­so­nen med största san­no­likhet bodde på Lol­land. I tyska reg­is­ter finns det famil­jer med nam­net Suhr som levde på andra sidan Femer Bælt längs kusten från Ham­burg till Ros­tock under tidigt 1600-​tal och det förekom säk­ert stort utbyte mel­lan båda sidorna om sundet.

Dia­gram­met nedan visar det inbördes förhål­lan­det mel­lans oss tre, de blå punk­terna är muta­tioner som syns vid STR-​markörer i vårt DNA, mel­lan U. Suhr och mig finns två olikheter och från oss båda till Tærsker (Abra­ham) har vi skill­nad på 4 markörer. Detta ger en unge­färlig tid­san­givelse över när vi har en gemen­sam anfader. Vägen mel­lan flod­dalen Sûre/​Sauer i Lux­em­bourg och till Lol­land är än så länge en fråga som vi fun­derar på.

Suhr Suhr Abraham relationship

Geografiska DNA-​spår

Kar­tan nedan­för visar hur män­niskor för­fly­t­tat sig och därigenom spridit sitt DNA över Europa. Man kan se hur sprid­nin­gen rört sig och man vet även ungfär hur lång tid det tar mel­lan varje DNA-​steg för en ny gren att växa fram. På så sätt kan man räkna bakåt i tiden och få fram ett his­toriskt tidsper­spek­tiv som berät­tar om var ens för­fäder levde.

Idag gör man DNA-​prov på arke­ol­o­giska fynd och kan tack vare detta få fram tids­markörer som ger svar på att vid en viss tid fanns män­niskor på en plats med en viss DNA-​grupp. I vårt fall vet vi att en romersk glad­i­a­tor levde cirka år 200 AD i staden York och han hade hap­lo­grup­pen FGC22501. His­toriskt vet vi att Romarna höll till i staden Trier i Mosel­dalen nära Lux­em­bourg, vi vet också att flera andra med samma hap­lo­grupp har ett ursprung i detta område. Tidsmäs­sigt upp­stod FGC22501 för cirka 2500 år sedan som en avknopp­n­ing från grenen U152/​L2 som lig­ger ett steg ovan­för i vårt DNA-​träd. L2 har sina röt­ter i norra Schweiz och steget innan den grenen finns i norra Italien.

Idag finns det ett fler­tal män som har den här hap­lo­grup­pen och ett fler­tal av dem finns i Eng­land. Hur de kom dit skedde troli­gen i etap­per då det finns vissa skill­nader som kan delas upp i två grup­per. Den första grup­pen kan härledas till romar­tiden och romar­nas tid på de Brit­tiska öarna. Den andra etap­pen skedde efter Wil­helm erövrarens intåg i Eng­land år 1066 där sol­dater med sina röt­ter i norra Belgien.

Kar­tan visar hur Karl den Stores frankiska rike år 843 delades upp på hans tre söner. Den rosa delen kallades Väst-​Frankia och där blev Karl kung, Mellan-​Frankia, det gröna området, fick sonen Lothar. I öster fick sonen Lud­vig sitt Öst-​Frankia som idag är Tysk­land. Mellan-​Frankia blev snart ett område som de två andra gärna ville få kon­troll över och här utspelades sen genom åren flera krig och med det även folkförflyttningar.

Från den här tiden och framåt vet vi mer om de olika anfäder som jag och några till härstam­mar ifrån. Det kom­mer fler och fler resul­tat från olika per­son­ers DNA-​tester som ger fler svar på hur vi hänger ihop genetiskt.

FGC22501 utbredning sv

Ett speciellt tack till Fred­eric Veer­beck för hans gedigna släk­t­forskn­ing om vårt gemen­samma ursprung.


Relat­er­ade artiklar:

Släk­ten Suhr från Bremen

Ursprunget från området kring flo­den Sûre (Saur, Sauer)

Hur kom Suhr till Dnamark?

Ref­er­enser:

  1. Kung Fred­er­ick III av Dan­mark
  2. Regi­nar, Duke of Lorraineorraine
  3. Flo­den Sauer­loden Sauer
  4. House of Bar — Wikipedia
  5. R1b-​M269 utbredning

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida