Försök att hitta ett fader­skap med DNA

Med DNA-​tekniken öpp­nas nya möj­ligheter i släk­t­forsknin­gen, bland annat kan man bekräfta fader­skap med ett Y-​DNA-​test. Y-​kromosomen går bara från far till son, det är ju den som gör män till män. Den förän­dras näs­tan aldrig över gen­er­a­tionerna och blir där­för ett gan­ska säk­ert sätt att fast­ställa ett fader­skap långt bak i tiden.

Jag har ett mys­terium på min far­mors sida, med den mys­tiske Mor­bror Hild­ing som i födelse­bo­ken anges som oäkta och med moder okänd. Stackarn har alltså offi­ciellt inga föräl­drar. Här kan du läsa mer om Hild­ing.

hilding born
Öre­bro Niko­lai C:8 (18621875) Bild 90

Att det är Sofia Wil­helmina Björk som är mod­ern är det ingen tvekan om, som dopvit­tne anges hennes fos­ter­far som hon bodde hos när hon var tonåring. Hild­ing har ju sen kallats för morbror/​farbror i släkten.

Jag har länge haft en teori om att den verk­lige fadern skulle vara Ernst Lund­mark som Sofia Wil­helmina troli­gen träf­far i Stock­holm 1864 och sen fly­t­tar till Öre­bro där Ernst kom ifrån.

För att bekräfta detta så skulle ett Y-​DNA-​test kunna använ­das, i vårt släk­t­träd finns det en rak fäder­nelinje från Hild­ing och fram till några män i USA som är barn­barns barn till Hild­ing. Jag har tidi­gare varit i kon­takt med den ena av dessa män några gånger och fått lite släk­t­in­for­ma­tion om den amerikan­ska grenen av Lund­mark. Från Hild­ing kan man sen gå bakåt i tiden till Olof Jäder­holm som är Hild­ings far­fars far (Ernst Lund­marks far­far). Där har vi alltså en rak linje som går från far till son genom 6 gen­er­a­tioner. Vi kallar amerika­nen för DL.

Då gäller det att hitta en annan far-​till-​sonlinje i detta träd. Olof Jäder­holm fick en annan son som hette Gus­tav och från honom hit­tade jag en linje som går 5 gen­er­a­tioner till en man som bor i Eskil­stuna. Jag kon­tak­tade honom, vi kan kalla honom för OA, och vi hade ett långt sam­tal om våra släk­t­band och han ville gärna ställa upp på ett DNA-​prov.

Då är förut­sät­tningarna klara, om dessa två män har samma Y-​DNA-​uppsättning så kan man med säk­er­het säga att Ernst Lund­mark skulle vara far till Hild­ing Lund­mark. Jag skick­ade efter två prov­paket från myFTDNA i Texas, USA. Y-​DNA-​testen finns i flera olika nivåer baserat på antalet markörer som man kon­trollerar i DNA:t, ju fler markörer desto högre pris. Jag valde mel­lan­nivån där man kol­lar 37 markörer, tanken var att man sen kunde gå vidare med testet och kon­trollera fler markörer när man vet hur svaret ser ut.

Till provper­son DL skick­ades paketet direkt, han bor ju ändå i USA och det andra paketet kom hem till mig. När jag fått mitt paket bestämdes en dag för ett besök i Eskil­stuna hos OA. För DL gick det snab­bare och han top­sade sig och skick­ade till­baka provet direkt. Några veckor senare blev OA tes­tad och sen skick­ades hans paket i retur till USA. Efter två veckor fick jag bekräf­telse på att paketet med OA:s prov hade kom­mit fram. Sen är det vän­tans tider, upp­skat­tnin­gen var 8 veckor för att få svar.

För DL kom svaret först, han hade Hap­lo­grup­pen G-​P15 som är gan­ska ovan­lig i Skan­di­navien. Nu var det spän­nande för att få se vad OA skulle ha för Hap­lo­grupp, men det blev unge­fär en månad till att vänta för att få hans svar. När det väl kom blev det en stor besvikelse, OA och DL är inte på några vägar släkt med varan­dra. OA hade Hap­lo­grup­pen R-​M512.

Y-​DNA-​test för att bekräfta faderskap

ydna schema jaderholm

Dia­gram­met ovan visar hur trädet skulle se ut, varje röd punkt är en man, men någon­stans på vägen stäm­mer det inte. Det finns ju flera möjliga orsaker till att OA och DL inte delar samma DNA. Den troli­gaste förk­larin­gen är ju så klart att Hild­ings far är någon annan än den jag trott, Ernst Lund­mark är alltså troli­gen inte far till Hild­ing Lund­mark. Men det finns andra möjliga förk­laringar, det är ju möjligt att fader­slin­jen mel­lan Hild­ing Lund­mark och DL är bruten. Likaså att lin­jen mel­lan Olof Jäder­holm och OA är bruten. Tyvärr finns det inga fler nu levande män i det här släk­t­trädet som man kan testa på. Hild­ing hade en bror som hette Engel­brekt som hade ett barn­barn men den man­nen avled för några år sedan och han fick bara döttrar.

Så där tar mitt fader­skap­spro­jekt slut, det finns inga möj­ligheter att få svar här. Jag har fått fler frå­gor efter detta men gan­ska liten chans att få svar på någon av de frå­gorna. Tyvärr var bådas Hap­lo­grup­per ovan­liga, i OA:s fall finns inte en enda träff i hela världen. Det beror mest på att inte så många har tes­tat sig ännu, så chansen finns att någon annan dyker upp. I så fall kom­mer den man­nen in i trädet ovan­för Olof Jäder­holms far, det finns inga kyrk­böcker som går så långt bak i tiden och nu talar vi om tidsper­spek­tiv på tusen­tals år när dessa lin­jer skulle kunna gå ihop.

I fal­let med DL finns det några avlägsna per­soner som har lik­nande Hap­lo­grupp men det skil­jer lite grann vilket också san­no­likt innebär tusen­tals års skillnad.

Jag provade även att göra ett annat test från OA:s prov, ett auto­so­malt DNA som ger träf­far på släk­tin­gar i största allmän­het, det testet är inte särskilt tillför­l­itligt när man kom­mer över 4 gen­er­a­tioner. Tanken var att jäm­föra med min faster som också läm­nat ett prov. Men det skil­jer 5 gen­er­a­tioner från båda hållen och det innebär att de bådas DNA är väldigt utb­lan­dat från den gemen­samma anfadern Olof Jäder­holm. Den jäm­förelsen gav inget resul­tat alls. Man skulle kunna gå vidare och ta prov från ättlin­gar till Olof Jäde­holms dot­ter som lever idag men det känns inte som det skulle ge något mer, det är ju också för många gen­er­a­tioner i det fallet.

Så det som skulle ge mig klarhet gav ingent­ing. Men jag får vänta och se, om några år kanske det dyker upp någon annan som ger träf­far på någon av dessa två personer.

Vad det gäller DNA-​prov så går jag vidare på min mors sida där jag nu vän­tar på svar från min mor och hennes bror. Där jag vet att det borde bli intres­santa svar. En sak med dessa prover är att när man väl gjort ett prov och läm­nat in det till myFTDNA så kan man senare beställa nya analyser av det som man skickat till dom. De sparar proven i 25 år.

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida