Hur kom Suhr till Danmark?

Tack vare de DNA-​resultat vi nu har kan man börja fun­dera över när och hur vår gren av släk­ten Suhr kom till Dan­mark. Vi har ett glapp på unge­fär 500 år i det medeltida Europa som måste utforskas.

Det som är känt är att Bernt Suhr fanns i Bre­men från 1635 till­sam­mans med den danske prins Fred­erik när han var biskop av Bre­men och Ver­den. Fred­erik var född 18 mars 1609 och således bara 26 år när han fick denna utnämn­ing. Bernt Suhr själv var strax över 20 år gam­mal då man tror att han var född 1615. Vi har här alltså två gan­ska unga män som ham­nar i Bre­men med Bernt Suhr som Fred­eriks när­maste man i sin tjänst som livkarl. Detta innebär att Bernt var känd och att hans familj hade förtroende hos det dan­ska hovet, man har också för en sådan tjänst fått skol­ning och är bil­dad. För­mod­li­gen kände de varan­dra sen ett antal år till­baka innan de skick­ades till Bre­men och även att famil­jen Suhr var känd i det dan­ska hovet.

Prins Fred­erik till­hörde släk­ten Old­en­burg som över­tog den dan­ska kro­nan 1448 genom att Kris­t­ian af Old­en­burg blev kung av Dan­mark. Her­tigdömet Old­en­burg lig­ger i nord­väs­tra Tysk­land och sträcker sig från Bre­men ut mot nord­sjökusten. Själva området har genom åren vari­erat i stor­lek på grund av alla krig.

En trolig teori kan vara att när Old­en­burg kom till Dan­mark och Köpen­hamn så fanns Suhr med i deras entourage och att man redan då hade en högt upp­satt tjänst hos Old­en­burg, vi vet från DNA-​testet att man fanns i Dan­mark redan vid slutet av 1400-​talet alter­na­tivt tidigt 1500-​tal. Vi vet också att Suhr fanns i trak­ten runt Lux­em­bourg för cirka 1000 år sedan så hur kom man upp till norra Tysk­land? Även här kan släk­ten Old­en­burg möjli­gen ge svar på frå­gan. Chris­t­ian V af Old­en­burg, far­fader till Kris­t­ian af Old­en­burg som blev kung av Dan­mark, var präst i Köln och en av hans söner var domkyrko­präst i Köln. Köln lig­ger cirka 150 km från Lux­em­bour­gom­rådet och det är san­no­likt att Suhr kan ha fun­nits i Köln vid samma tid och där kom­mit i tjänst hos Old­en­burg. Detta ska då ha skett under slutet av 1300-​talet innan Chris­t­ian V blev her­tig av Oldenburg.

Tyvärr är det svårt att hitta skriftliga käl­lor så här långt bak i tiden, men det är möjligt att det kan finnas mate­r­ial i Köln som visar om det fanns någon Suhr vid domkyrkan i Köln vid den här tiden. Förhopp­n­ingsvis dyker det upp nya DNA-​svar i framti­den som kan ge ytterli­gare upplysningar.

Frederik III

Fred­erik III
Bild från Wikimedia

Relat­er­ade artiklar:

1200 år bakåt i tiden med DNA

Släk­ten Suhr från Bremen

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida