Min mor­fars fader­slinje – Y-​DNA

Genom att ta ett DNA-​prov från min mor­bror kan jag nu försöka hitta ursprunget län­gre bak i tiden på min mor­far och eventuellt hitta nya grenar i trädet.

Jag beställde ett Y-​DNA-​test på den top­sning som redan fanns i FTDNA:s lab­o­ra­to­rium, har man redan läm­nat in DNA-​prov så behåller de detta prov i 25 år. Tack vare detta kan man i efter­hand kom­plet­tera testet för nya analyser, det första som gjordes var ett Auto­so­malt test (Fam­ily Finder) och det gav många träf­far men ändå rätt avlägsna. Men nu har vi också ett Y-​DNA som beställdes för att få fram de första 37 markör­erna, det är en lagom nivå att börja på för att se vilken grupp han tillhör.

Hap­lo­grup­pen som min mor­fars linje kom­mer ifrån bestämdes till I-​M253 vilket är en väldigt van­lig typ för skan­di­naver. Trots att den är så van­lig blev det ingen full träff, det bästa var några med Genetic Dis­tance (GD) med värdet 2. Med det avstån­det är det troli­gen 5001000 år till­baka i tiden innan man hit­tar en gemen­sam anfader och san­no­likt är det ännu större avstånd.

Den äld­sta anfader som jag hit­tat i kyrk­böck­erna är Båts­man­nen Olof Olof­s­son Buller som föd­des 1706 i Skåne, någon när­mare uppgift om datum och födelsesocken finns inte i kyrk­böck­erna eller båts­man­sreg­istret. Det gör det i prin­cip omöjligt att hitta hans föräl­drar och födelse­plats och där tar spåret bakåt slut. Olof blev båts­man i Möcklö, Ram­dala socken i Blekinge och där levde sen släk­ten vidare och min mor­far föd­des inte långt därifrån näs­tan 300 år senare.

Hap­lo­grup­pen I-​M253

Man vet idag att den här hap­lo­grup­pen upp­stod för runt 4000 år sedan i Dan­mark och norra Tysk­land, det visar att den äld­sta kända anfader som kom från Skåne har anfäder som inte rört sig särskilt mycket under tusen­tals år.

Det svar som vi fick på det här testet är unikt i och med att ingen annan har samma upp­sät­tning av markörer på alla 37 som tes­tats. Från det här kan man gå vidare för att så småningom hitta den kvist på DNA-​trädet som min mor­far till­hör. Det finns olika sätt är att testa vissa seg­ment som är troliga för att hitta fram till den rätta kvis­ten. Genom att gå med i olika pro­jek­t­grup­per som spe­cialis­erar sig på olika Hap­lo­grup­per eller regioner kan man få tips om vad som är troli­gast för just det här testet. Utifrån denna analys har jag fått rådet att testa en kvist som heter BY266 och BY232, om det blir pos­i­tivt svar på dessa så kan man sen gå vidare med nästa bit av det stora trädet. Huvud­grenen här heter L1301 och får jag pos­i­tivt svar på de tidi­gare näm­nda så blir det automa­tiskt bekräf­telse på L1301 också.

Upp­da­ter­ing 2015-​07-​18

Nu har det kom­mit svar på testet om BY232 och Z2900 fanns med i min mor­brors DNA och svaret blev Nej. Då åter­står några alter­na­tiv, anti­n­gen testa om han finns på grenen för L1302 eller gå upp och prova BY266. Det finns en lika stor chans att han grenar ut ovan­för BY266 och där­för kom­mer jag nu att testa om BY266 finns med. Jag tog en chansning genom att hoppa över den. Blir BY266 pos­i­tiv så lig­ger han under L1302 och därifrån får vi leta grenar på den stammen.

Upp­da­ter­ing 2015-​08-​10

Idag blev det klart att BY266 finns med i upp­sät­tnin­gen, då kan vi gå vidare med att testa under L1302 och se vart det tar vägen där.

Upp­da­ter­ing 2015-​09-​09

Nu är det bekräf­tat att det är L1302 som är den gren som Olof Ols­son Buller hör till. Nu kan man börja leta efter kvis­tar här som leder fram till det slut­liga lilla lövet i det här trädet. Nya test måste beställas.

I m253 schema l1302

Ovanstående dia­gram visar några av de grenar som finns under muta­tio­nen L1301 som det troli­gen hand­lar om här, genom att nu kon­trollera om BY232 finns med i mor­brors test kan vi komma län­gre ut i gren­ver­ket. Det hand­lar här om kval­i­fi­cer­ade giss­ningar baser­ade på andra per­son­ers tester där det finns stora likheter med vårt test. När vi är klara kom­mer det troli­gen att bli en egen kvist för min mor­bror efter­som ingen annan har iden­tisk upp­sät­tning än så länge.

Som alltid med DNA-​tester får man vänta och se, inom några år dyker det kanske upp någon som lig­ger närmare.

Mer infor­ma­tion om min mor­fars Y-​DNA finns här…

Läs även om tor­pen på Möcklö där Båts­man­nen Olof Ols­son Buller bodde.

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida