Mor­fars DNA visar på vikingakopplingar

Ett DNA-​prov kan visa på nya sam­band och kop­plin­gar som lig­ger långt utan­för kyrkböckerna.

På min mor­fars sida har jag genom min mor­bror kun­nat få fram vilken typ av Y-​kromosom (Y-​DNA) han hade. Den ärvs bara från far till son och ändras väldigt säl­lan, det ger spår flera tusen år bakåt i tiden. Genom att jäm­föra med andra som har tes­tat och fått samma eller är nära i sin typ av Y-​DNA kan man dra slut­satser om ursprunget län­gre bak i tiden.

Mor­fars Y-​DNA är av typen I-​M253 som är mycket van­lig i Skan­di­navien, unge­fär hälften av alla män i Sverige bär på denna typ. I mor­fars fall hör han till en större under­grupp som heter I-​L1302 som är mycket van­lig i norra Sverige. Till I-​L1302 finns en under­grupp som heter JN24 som leder mot Ukraina och Ryssland. Att det finns män där som har denna DNA-​typ är tydliga spår efter sven­ska vikingar. Vi vet ju att de sven­ska vikingarna från Mälardalen fär­dades i öster och utbred­nin­gen österut och även nor­rut torde ha sitt ursprung i Mälardalens vikingasamhällen.

Men mor­fars äld­sta kända anfader var Olof Olof­s­son Buller, född 1702 i Skåne som fly­t­tade till Blekinge när han blev båts­man i sven­ska flot­tan. Hur ham­nade han i Skåne, eller rättare sagt hur kom hans Y-​kromosom till Skåne? Män­nen som bar på denna typ av DNA har ju någon gång för länge sedan passerat Skåne och då skulle ju någon kun­nat stanna på vägen och sedan ett antal gen­er­a­tioner senare föds Olof. Men detta är inte särskilt san­no­likt med tanke på att min mor­far hade JN24 som är en muta­tion som upp­stod på 500-​talet och det är efter att man passerat Skåne. Och vi vet att vikingarna hade JN24 så Olofs ursprung är långt norr om Skåne.

Om vi går till­baka i svensk his­to­ria till 1600-​talet och kri­gen mot Dan­mark i Skåne så är det troligt att för­fadern till Olof Olof­s­son Buller var en svensk sol­dat som kom till Skåne med den sven­ska armén. Vi vet att Olof Olof­s­son Buller troli­gen kom från trak­ten runt Kris­tianstad och där inträf­fade flera stridigheter. Det finns ju olika möj­ligheter här, en är att den här sol­daten stan­nade kvar i trak­ten efter att området blev under sven­skt styre. Det lär ju ha behövts sol­dater för att hålla ord­ning på befolknin­gen som hellre såg sig som dan­skar än sven­skar. Dan­skarna försökte även återta Skåne och det Skån­ska kriget inled­des 1675. Kriget varade i några år och på slutet hölls det stora slaget om Kris­tianstad i augusti 1678. En lite obe­hagli­gare möj­lighet är att de sven­ska sol­da­terna utförde plun­dring och våldtäk­ter och att Olof Olof­s­son Bullers far kom till på det sät­tet. Olof föd­des ju min­dre än 24 år efter slaget om Kristianstad.

Tack vare ett DNA-​prov kan vi här dra den troli­gaste slut­sat­sen att det när­maste ursprunget för min mor­fars Y-​DNA är från mel­lans­verige och vikingasamhällen, senare kom en sol­dat i den sven­ska 1600-​tals armén till Skåne för att kriga mot dansken.

Min mor­fars DNA-​test…

Skån­ska kriget…

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida