mtDNA pro­jekt – Far­mors Moderslinje

Det finns olika typer av DNA-​tester man kan utföra och en av dom är mtDNA som bara går på mod­er­slin­jen. Jag har gjort ett sådant test för att försöka spåra mer avlägsna röt­ter på min far­mors mod­er­slinje. mtDNA över­förs även från mor till son men kan inte föras vidare från far till dot­ter. Finns det inga döt­trar men bara söner efter en kvinna så kan mtDNA-​test göras på någon av dessa söner för att få fram DNA-​ursprung på moderslinjen.

Med de flesta resul­tat som man får från DNA-​tester blir svaren och träf­farna väldigt avlägnsa. Kyrk­böck­erna går i regel bara 300350 år bakåt i tiden vilket i DNA-​sammanhang är ett ögonblick. Det här tidsper­spek­tivet gör att man med van­lig släk­t­forskn­ing inte når fram till de gemen­samma DNA-​släktingarna utan man får i regel gissa sig fram och lägga upp san­no­likhet­skalkyler över hur släk­t­skapet kan se ut. Jag tänkte visa här på hur de resul­tat jag fått fram på olika sätt kan vara relevanta.

Genetic Dis­tance

I DNA-​sammanhang för mtDNA-​test, men även för Y-​DNA, så talar man om Genetic Dis­tance (GD). Det är måt­tet på hur många muta­tioner det skil­jer mel­lan de olika testre­sul­taten. Ett mtDNA kan mutera väldigt säl­lan men även i gan­ska nära tid. Det avgörs helt slump­mäs­sigt men kan gå att tids­bestämma med en viss säk­er­het. Ju fler testre­sul­tat med samma Hap­lo­grupp och liten GD gör att man kan få fram en tid­punkt ± 300 år i bästa fall. Van­li­gast är dock att vi talar om tusen­tals år mel­lan mutationerna.

I det prov som min faster läm­nat fick vi ett antal träf­far men de flesta lig­ger långt bort. Den geografiska sprid­nin­gen är dock liten. Två andra per­soner med GD 0, en med GD 2 och ett 20-​tal med GD 3. De som hade GD 0 och alltså delar samma mtDNA med min faster är så klart mest intres­santa men de lig­ger för långt bort. Den ena har som äld­sta kända anmoder en kvinna från Fryk­sände i Värm­land och den andra har sina kända röt­ter i Storbri­ta­ni­nen. Ingen av dessa går att spåra i kyrk­böcker och här kan man bara göra kval­i­fi­cer­ade giss­ningar. Den från Storbri­tanien delar för­mod­li­gen ett ursprung från vikingar med min faster och den andra per­so­nen. Av de som hade GD3 var de flesta från Irland eller Skot­t­land vilket också kan visa på en anknyt­ning till vikingar. Hap­lo­grup­pen är H1ag1 och den ska ha sitt ursprung på Irland och det är också där de flesta träf­farna finns. För­mod­li­gen har någon irländsk kvinna följt med vikingar till Sverige och de två träf­farna har inte muterat efter det.

Vem är närmast?

mtdna kartaAv de träf­far som verkar mest intres­sant är en kvinna som har sitt äld­sta ursprung mel­lan Enköping och Sala vilket är samma område som min far­mors äld­sta kända ana kom­mer ifrån. Här finns alltså ett geografiskt sam­band men det genetiska avstån­det är GD 2. Ren sta­tis­tiskt så borde denna kvinna ligga när­mare till släk­t­mäs­sigt men det går inte att säga helt säk­ert. Den vita markören är min far­mors äld­sta anmoder. Den gula är GD 2 och den röda är GD 0 i Fryksände.

När det finns en geografisk närhet (grannsock­nen och cirka 15 km) mel­lan de två äld­sta kända anorna så är ju san­no­likheten stor att dessa två måste ha en gemen­sam anmoder några gen­er­a­tioner tidi­gare. Jag ska tillägga att den gula markören ska ligga län­gre nor­rut än vad den gör på FTDNA:s karta. Jag har hit­tat flera gen­er­a­tioner än vad som anges av testpersonen.

Föl­jande dia­gram visar hur de olika muta­tion­erna lig­ger i förhål­lande till varan­dra. Koderna vid varje markör är beteck­ningar för respek­tive mutation.

Henny mtDNA matchschema 9

Hap­lo­grup­pen har beteck­nin­gen H1ag1 och har sen några muta­tioner ner till några per­soner där all muta­tions­data finns till­gäng­ligt. Det här visar att grenen med GD2 (Marie Elis­a­beth Eriks­son) har muterat rel­a­tivt nyli­gen jäm­fört med min fasters (Henny Johans­son) äld­sta ana på möder­net, Mar­gareta Eriks­dot­ter från Väster­lövsta. De två måste ha en gemen­sam anmoder bara några gen­er­a­tioner län­gre bakåt. Marit Tor­b­jörns­dot­ter (Ragn­hild Lars­son) är kvin­nan från Fryk­sände i Värm­land. Cyn­thia Barry Lovewell kän­ner inte till något skan­di­naviskt ursprung men har spårat sina äld­sta anor till Irland och Skottland.

Den här Hap­lo­grup­pen ska ha sitt ursprung på Irland och det finns några träf­far med ursprung där. De två träf­farna längst till vän­ster har ursprung i Finland.

Som synes är möj­ligheterna här många och efter att man fått testsvaren är frå­gorna fler än de var innan. Inga klara besked och egentli­gen har det inte gett särskilt mycket. Men med tiden som fler tes­tar sig så kanske det kom­mer fler som har gemen­samt mtDNA med kvin­norna här. Den som vän­tar får se…


Länkar till berät­telser om kvin­nor i den här Haplogruppen.

Maria Främst

Sofia Wil­helmina Björk

Sofia Wil­helmi­nas Testamente

Enny Malm­rots brev till sin make

Ennys brev till dot­tern Signe

Signe, Min farmor

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida