Ursprunget från området kring flo­den Sûre (Saur, Sauer)

På en gam­mal karta från 1617 över Lux­em­bourg finns flo­den Saur med och de små plat­serna utmed flo­den och i dess närhet. Det finns även plats med nam­net Sour som lig­ger där flo­den har sin bör­jan i form av flera min­dre bäckar.

Här är dagens karta med flera av plat­serna mark­er­ade med Google-​markörer, plat­ser­nas namn är i stort sett lika idag som för 400 år sedan, lite annan stavn­ing i vissa fall. På Googlekar­tan är även flo­den mark­erad lite tydli­gare med orange där den nor­malt sett inte syns på Google maps. Nedtill syns den gamla kar­tan. De under­strukna plat­snam­nen återfinns på Googlekar­tan. På kar­tan mark­eras alla plat­serna med en liten slottssym­bol medan de större orterna som Bas­togne och Vian­den visas med större slott. Idag på plat­sen Sour (Sûre) finns idag bara några går­dar. De senaste århun­drade­nas alla krig har utplå­nat flera av dessa platser.

När den Suhrska släk­tens anfader från detta område föd­des är svårt att säga men det skedde troli­gen på 600– till 800-​talet och för­mod­li­gen levde de på samma plats rätt länge. Alla små krig och kon­flik­ter under medelti­dens gjorde att folk fly­t­tade på sig. De naturliga färd­vä­garna var längs flod­dalarna och flo­den Saur rin­ner ut i Mosel i närheten av staden Trier.

River Sure region

Esch-​sur-​Sûre

Vid ett besök i Lux­em­bourg nyli­gen så åkte vi till den lilla byn Esch-​sur-​Sûre som lig­ger vid flo­den Sûre (Sauer). På plat­sen finns en gam­mal slottsruin, slot­tet ska vara det äld­sta i Lux­em­bourg och byg­gdes 972, det fanns då sen tidi­gare ett kloster på plat­sen. Enligt ägaren till den restau­rang vi åt lunch på så finns det tre famil­jer i området som har nam­net Sauer. Kan de vara släkt?
Esch sur Sure 1200

Esch sur Sure river

Suhr i Danmark

Enligt släk­tens his­to­ria så dyker stam­fadern Bernt Suhr upp i Bre­men 1635 och han ska då vara i 20-​årsåldern. Han får där anställ­ning hos prins Fred­eric som är i Bre­men för att bevaka de dan­ska intressena över området, prins Fred­eric utses till biskop över Bre­men. Bernt Suhr är hans ”livkarl” vilket kan lik­nas vid but­ler, en som sköter det vardagliga åt prin­sen som även innefat­tar ekonomiska frå­gor och hur hushål­let ska skötas.

Teorin inom släk­ten har då varit att Bernt Suhr redan fanns i Bre­men och att hans urp­srung skulle finnas där. Jag bör­jar tro att så inte var fal­let. Först och främst så kräver en sådan befat­tning som Bernt Suhr fick hos prin­sen att man är känd och har ref­er­enser, det måste vara en som man kan lita på. Detta tyder på att Bernt Suhr skulle vara av dansk börd och då troli­gen följde med prin­sen till Bre­men från Dan­mark. Det tyder även på att han till­hörde ett skrå som hade denna funk­tion och var utbil­dad för de sysslorna. Denna typ av skrå gick i arv och genom DNA-​provet ser vi att andra per­soner som delar DNA-​typ har haft samma typ av uppgifter. Vi kan här se ett skrå av ämbets­man­nasläk­ter som haft sina kar­riärer under århun­draden i Europa.

Det finns en gam­mal bok som heter ”Lol­land Fal­ster Navnebog” som utgavs 1902 av P. Petersen där man lis­tar upp alla famil­je­namn och var de bodde från 1600-​talet och framåt. Man har gått efter gamla man­talslis­tor. Tit­tar man där så finns det ett antal Suhr boende på Lol­land och några på andra platser i Dan­mark. Det intres­santa här är att släk­ten Suhr har hela tiden haft anknyt­ning till Lol­land. Även den per­son som jag har den när­maste DNA-​träffen med har sitt ursprung på Lol­land och bor även där idag i närheten av Nykøbing Falster.

Kar­tan nedtill visar var det bodde famil­jer med nam­net Suhr år 1610 i Dan­mark, som synes finns de flesta på Lol­land, de är mark­er­ade med orange markör. Den gröna visar var famil­jer med nam­net Tærsker fanns vid samma tid. Suhr och Tærsker har för 500 till 700 år sedan en gemen­sam anfader och vi ser att på 1600-​talet finns både Suhr och Tærsker i byn Dannemare.

Vi har här nu DNA-​bevis för att en Suhr troli­gen befann sig här på väs­tra Lol­land på 131400-​talet och bodde här enligt rullarna 1610. Det finns så klart även en möj­lighet att Suhr och Tærsker delas i norra Tysk­land och att båda släk­terna tog sig över Femer Bælt vid olika tillfällen men DNA:t visar ändå att vi har en gemen­sam anfader och det troliga är att han fanns på Lolland.

Relat­er­ade artiklar:

1200 år bakåt i tiden med DNA

Släk­ten Suhr från Bremen

Hur kom Suhr till Danmark?

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida