Ursprunget från DNA

Släk­t­forsknin­gen har defin­i­tivt tagit steget in i DNA-​världen och ju fler man tes­tar bland sina släk­tin­gar ju bät­tre bild får man av ursprunget län­gre bak i tiden.

I DNA-​kretsarna talar man om sitt BIG-​8, alltså att få fram DNA-​grupperna från dina åtta när­maste anföräl­drar, dina far– och mor-​föräldrars föräl­drar. Det man vill få fram är Y-DNA:t från män­nen och mtDNA från kvin­norna. Men det är endast från din fader­slinje och din mod­er­slinje som du själv har något av detta DNA, de andra 6 per­son­er­nas DNA har inte förts vidare till dig.

För min egen del har jag nått till fem av de åtta, för de tre som ännu inte tes­tats finns det ett fler­tal kan­di­dater att kunna testa på.

Hap­lo­grup­per

Min fader­slinje har hap­lo­grup­pen R1a som grund­grupp och går sedan ner till en under­grupp som heter A3404. Den här under­grup­pen går från FGC22501FGC 22538FGC 22516 och ner till den slut­liga grup­pen jag har. Den har sitt ursprung i området runt Lux­em­bourg och upp­stod för unge­fär 2500 år sedan.

Min mod­er­slinje heter J1c2e2 och är lite ovan­li­gare, den upp­stod för runt 8000 år sedan ±2400 år men man vet ännu inte var denna har sitt ursprung. När­maste kända plats denna kvin­no­linje kom­mer ifrån är norra Dalarna och trak­ten runt Orsa och Våmhus. Den här grup­pen förekom­mer i norra och cen­trala Europa men finns även i Iran.

Min far­mor hade hap­lo­grup­pen H1ag1, den vet man att den har sitt ursprung på Irland för cirka 2500 år sedan. Hur en kvinna i Sverige har den DNA-​uppsättningen kan man bara spekulera i men en trolig orsak är att vikingar hade med sig en kvinna från Irland eller Skot­t­land till­baka till Sverige. Den äld­sta kända kvin­nan i kyrk­böck­erna kom från området öster om Sala vilket är gamla vikingabygder. Vikingarna höll sig med slavar och kanske det var anled­nin­gen till att denna kvinna kom hit. Som sagt bara speku­la­tioner. Upp­da­ter­ing 2018-​04-​01: Det har nu tillkom­mit ett antal nya träf­far som har samma mtDNA, nu kan man skönja en linje från Trond­heim i Norge som går österut genom norra Värm­land och Dalarna mot Sala, vikingaspåret kan alltså komma från Norge vilket kanske är mer san­no­likt än att det skulle vara sven­ska vikingar från Mälardalen. De norska vikingarna hade stort utbyte med de brit­tiska öarna medan sven­skarna mer for i österled.
I far­mors fader­slinje har nu en Malm­rot blivit tes­tad och det visar på den för Skan­di­navien van­liga grup­pen I-​M253 och med under­grup­pen L813 som är van­lig i väs­tra Sverige och i Norge. Då Karl Malm­rots röt­ter finns i området av Vis­num som lig­ger på Vän­erns östra sida stäm­mer det bra med L813. Man kan med säk­er­het säga att denna man­liga linje bott i denna del av lan­det under många århundranden.

Min mor­fars fader­slinje har I-​M253 som grund­grupp med under­grup­pen I-​L1302 och med kvis­ten JN24. Det kan finnas ytterli­gare någon kvist här då jag vän­tar på en utförli­gare analys av detta test. Den här är gan­ska van­lig bland män i skan­di­navien och just I-​L1302 har vi många exem­pel på från fram­för allt norra Sverige där många har tes­tat sig. I min mor­fars exem­pel så är den äld­sta kända man­nen från nordös­tra Skåne. L1302 upp­stod för unge­fär 2200 år sedan i trak­ten av södra Dan­mark och norra Tysk­land. Hur min mor­fars för­fader ham­nade i Blekinge kan man läsa om här…

Min mor­mors fader­linje var det lite bråt­tom att försöka få fram då det tyvärr inte finns särskilt många män kvar i hennes släk­t­träd som kan bära på denna genup­p­sät­tning. Men en av gub­barna har ställt upp och nyli­gen fick vi det första svaret på det testet. Hap­lo­grup­pen är även i det här fal­let I-​M253 men med en helt annan under­grupp som upp­skat­tas till JN42 och den är bara cirka 750 år gam­mal. Här krävs också mer analys för att få fram en bät­tre bild av den här grup­pen. Det finns bara en till per­son som har lik­nande upp­sät­tning som detta prov, även den man­nen kom från norra Dalarna och dessa män borde ha en gemen­sam fader för mel­lan 500 och 1000 år sedan. Det finns en möj­lighet att denna för­fader kom från väs­tra Finland.

big 8 all people 2

Schemat ovan visar hur de olika DNA-​uppsättnignarna över­förs. Y-​DNA över­förs bara från far till son, får man inga söner tar det slut där. Likaså med mtDNA som bara över­förs från mod­ern till hennes barn. Samma sak här, får man inga döt­trar tar det slut med den mod­ern då sön­erna inte kan föra sitt mtDNA vidare.

Övre delen från vän­ster: Far­fars far, Theodor Suhr f. 1847-​05-​09. Far­far, Sven Suhr f. 1886-​07-​03. Far­fars mor, Hen­ri­ette Pet­ters­son f. 1852-​10-​18. Far, Urban Suhr f. 1931-​04-​01. Far­mors far, Karl Malm­rot f. 1859-​04-​09, Far­mor, Signe Malm­rot f. 1898-​02-​17. Far­mors mor, Ernes­tine Lund­mark f. 1867-​10-​05.

Undre delen från vän­ster: Mor­fars far, Sven Olof Ols­son f. 1872-​11-​14. Mor­far, Rag­nar Ols­son f. 1897-​04-​29. Mor­fars mor, Augusta Åkes­dot­ter f. 1870-​07-​18. Mor, Eva Ols­son f. 1934-​06-​27. Mor­mors far, Djus Anders Ander­s­son f. 1862-​04-​18. Mor­mor, Mar­gareta Djus Ander­s­son 1900-​08-​11. Mor­mors mor, Mårten Anna Ols­dot­ter f. 1860-​07-​19.

Tiden på vår sida

Fler och fler DNA-​testar sig i släk­t­forskn­ingssyfte, det gör att det dyker upp nya resul­tat hela tiden och så småningom kom­mer en per­son med en rik­tigt bra träff. Har man då tur så kan det ge svar på de många frå­gor som det första testet gett. Det gäller bara att vara uthål­lig och vänta. I mitt fall så har jag tre till test att göra för att få ihop min Big-​8.

Relat­er­ade artiklar:

Min fader­slinje gick till Luxembourg.

Min mor­fars faderlinje.

Min far­mors ursprung på Irland.

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida