Böcker till hjälp

Som jag skrivit tidi­gare så är min släkt gan­ska välut­forskad på Suhr och Diös, men även på min far­mors far­mors, Anna Elis­a­bet Jons­dot­ter, sida finns doku­men­ta­tion i form av en bok om Måns-​släkten som hon ing­ick i. Boken om Måns-​släkten är 100 år gam­mal och är omfat­tande i detal­jer om alla per­soner som fanns fram till 1912 när den gavs ut. Extra kul är bilder på de olika husen där de olika famil­jerna levde i Bjurtjärns socken utan­för Karlskoga.

En annan bok jag har är över släk­ten från Indor by utan­för Våmhus i Dalarna där min mor­mor var född. Hennes bror, Anders Vik­tor Diös, bekostade många olika pro­jekt i sin hem­bygd och bland annat den omfat­tande boken om Indor som gavs ut 1966. En rik källa om livet i norra Dalarna på 17– och 1800-​talet. Byn Indor var välkänd för sina korgmakare och hårkul­lor, de van­drade land och rike runt för att sälja sitt hantverk. De kom så långt bort som till S:t Petersburg.

Sen har jag flera släk­t­böcker om släk­ten Suhr, de ges ut av den Suhrska stif­telsen vart 25:e år och har med alla per­soner till­baka till 1615 i Köpenhamn.

Nyli­gen fick jag ett tips om en annan bok som min släkt finns med i, det är boken om Una Hans-​släkten från Trelle­borg. Min far­fars mor, Hen­ri­ette Chris­tine Pet­ters­son, har sina anor från Una Mårtens­dot­ter och Hans Jöns­son som levde under sista hälften av 1600-​talet i Trelleborg.

Det är lite tur att jag har till­gång till dessa käl­lor i min forskning.

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida