Cook­ies på den här hemsidan

På den här hem­si­dan används både ses­sion­scook­ies och varak­tiga cook­ies. För att hem­si­dan ska fungera på ett kor­rekt sätt är cook­ies nödvändiga.

Om du god­kän­ner de cook­ies som den här hem­si­dan sparar på din dator kom­mer allt att fungera som avsett.

Dela­funk­tio­nen

Du kan använda den funk­tio­nen för att tipsa vän­ner och bekanta om denna hem­sida på sociala nätverk som Face­book, Twit­ter eller på andra sätt. Cook­ies sam­lar infor­ma­tion om hur besökare använ­der dela­funk­tio­nen, dock inte på indi­vid­nivå, för att för­bät­tra webb­plat­sen. Om du inte vill acceptera cook­ies så sam­las ingen infor­ma­tion in.

Analysverk­tyg för webbplatsen

Web­b­analysverk­tyget Google Ana­lyt­ics som används på denna hem­sida använ­der cook­ies. Cook­ies sam­lar in infor­ma­tion på aggregerad nivå om hur besökarna använ­der webb­plat­sen t.ex. antal sid­vis­ningar, var besökare kom­mer från och antal besök i syfte att för­bät­tra webb­plat­sen och ge en bra använ­darup­plevelse. Om du inte vill acceptera cook­ies så sam­las ingen infor­ma­tion in.

Om cook­ies

Cook­ies är små textfiler, som innehåller data, som lagras på besökarens dator och ska­pas av de webb­platser som besökts, syftet är att ge besökare till­gång till olika funktioner.

Det finns två typer av cookies:

  • En ses­sion­scookie lagras tillfäl­ligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webb­sida. Ses­sion­scook­ien försvin­ner när man stänger webbläsaren.
  • En varak­tig cookie finns kvar på besökarens dator inom en viss tidsperiod.

Om du inte accepterar att cook­ies används kan du göra inställ­ningar i din web­bläsares säk­er­hetsin­ställ­ningar så att du anti­n­gen inte tar emot några cook­ies alls eller att du får en fråga varje gång en webb­plats försöker plac­era en kaka på din dator. I web­bläsaren kan du också radera tidi­gare lagrade cook­ies, se web­bläsarens hjälp­si­dor för mer information.

Vill du veta mer om cook­ies och dess använd­ning se föl­jande länkar:

Post– och telestyrelsen.

Google Ana­lyt­ics:

Datain­spek­tio­nen om Google Analytics:

Gilla denna sida

Vet du något?

Om du är släkt på något sätt med någon av de per­soner som finns i mitt reg­is­ter vill jag gärna ha kon­takt med dig för att upp­dat­era alla uppgifter. Vet du något intres­sant om någon per­son från förr i tiden som kan berät­tas är det också intressant.

Senast upp­dat­erad

Reg­istret uppdaterades:
16 juni 2018

Antal besök

Idag 18

Just nu 20 besökare