Farväl Sverige — En bok om några utvandrare

Det här är en musik­bok där man gjort 14 låtar som beskriver de öden och stra­p­atser som drab­bade utvan­drare från Sverige. En av sångerna hand­lar om min mor­mors resa till Amerika som 12-​åring.

Farväl Sverige

Det här är en intres­sant bok med flera olika lev­nad­sö­den, bland annat den rörande his­to­rien om min mor­mos resa ensam till Amerika som liten flicka. Sån­gen om henne heter ”From Orsa To New York” som fram­förs av ban­det John Henry. I boken beskrivs resan på två sidor, man har baserat det på hennes egen his­to­ria som hon beskrev för Ulf Bei­jbom när han gjorde boken ”Utvan­drarkvin­nor”. Hon skrev även ned sin rese­his­to­ria som finns åter­given här på sidan.

Här är för­lagets egen beskrivn­ing av boken:

En musik­bok, kanske du undrar, vad är det? Ja, i det här fal­let är det en bok som berät­tar bak­grun­den till den stora utvan­drin­gen från Sverige till Amerika. Och inte bara det. Du får också möta några av alla de män­niskor som läm­nade allt bakom sig för att skapa ett nytt och bät­tre liv på andra sidan Atlanten. Män­niskor av kött och blod, som du och jag. Deras livsö­den rym­mer både fat­tig­dom och fört­vivlan men också även­tyrslust och stort mod. Dessa modiga män­niskors liv gestal­tas också i musiken, som finns på den med­föl­jande CD-​skivan. Den innehåller 14 nyskrivna låtar som till­sam­mans med två kända sven­ska folkvi­sor tolkas och fram­förs av några av Sveriges främ­sta artis­ter inom coun­try och blue­grass, delta– blues och folkmusik.

Genom text och musik kom­mer his­to­rien nära och vi kan inte undgå att beröras och förun­dras över hur mycket som förän­drats från förr till nu. Och sam­tidigt inte. För av lik­nande orsaker som sven­skarna då läm­nade det trygga och invanda, läm­nar många idag sina hem­län­der för att skapa sig ett bät­tre liv någon annanstans, kanske i Sverige?

Så låt alla dina sin­nen beröras när du öpp­nar en liten dörr till en stor del av his­to­rien. Och kom ihåg att dåtid, nutid och framtid kan vara närmre än du tror.

http://​www​.sound​s​likea​good​story​.com/

Här kan du lyssna på sån­gen ”From Orsa To New York”

Med till­stånd av ”Sounds Like a good Story”

Antal besök

Idag 18

Totalt 67539

Gilla denna sida